Kiilto Pro Kerasafe Project

Vatten- och ångtät tätskiktsfolie för golv och väggar i våtrum. Mycket elastiskt och hållbar med hög spricköverbryggande egenskaper. Plattsättning kan påbörjas på vägg efter 4 timmar samt på golv efter 6 timmar.

Specialfunktioner

• Extremt tålig.

• Ånggenomgångsmotstånd Zv = 1 600 000 s/m.

• Plattsättningsbar med Kiilto Pro Kerasafe Foil Attach på vägg efter 4 timmar och på golv efter 6 timmar.

• Finns flera olika monteringsalternativ.

• ETA-certifierad.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro Kerasafe Project tätskiktsfolie för golv och väggar i våtrum med keramiska ytskikt. Tätskiktsystem lämplig för våtrum i bostadshus, offentliga byggnader, skolor och idrottshallar.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro Kerasafe Project 1 x 200 m 6411510851206
Kiilto Pro Kerasafe Project 1 x 30 m 6411510851305
Appliceringstemperatur

+ 15–25 °C

Densitet/Specifik vikt

n. 270 g/m2

Fuktighet i underlaget

Skivunderlag: 8–12% RF
Betongunderlag:
< 85% RF med Kiilto M1000 ECO/Floor Plus < 90% RF med annat folielim

Förpackningsstorlekar

1 x 30 m
1 x 200 m

Skikttjocklek

Ca 0,5 mm

Sprickutjämningsförmåga

> 1,5 mm (kategori 3)

Typ/bindemedel

Elastomerfolie
PP fleece

Ånggenomgångsmotstånd

EN ISO 12572, condition C
W = 5,3 x 10ˉ¹² kg/(m²Pa)
Sd = 37 m

EN ISO 12572, RH 100%-75%
Zv = 1 600 000 s/m

Bruksanvisning

Kiilto Pro Kerasafe Project är en elastiskt, vatten- och ångtätt tätskiktsfolie. Arbetstemperatur, material och underlag måste vara normal vid installation av Kerasafe tätskiktsystem. Beakta att torktiderna påverkas av temperaturen samt luftfuktigheten i underlaget och utrymmet. Det viktigt att läsa och följa vår monteringsanvisning innan arbetet startar.

Ytterligare information

Informationen i detta datablad är baserad på vår egen forskning och praktiska kunskap. De tekniska värdena har fastställts i standardiserade förhållanden. Om de lokala förhållandena skiljer sig från dessa kommer de och arbetssätten att påverka värdena och produktens funktionalitet. Sättet arbetet utförs på har också en betydande inverkan på slutresultatet. Kiilto bär ansvaret för att produktkvaliteten uppfyller våra kvalitetssystem. De lokala förhållandena och arbetssätten ligger dock utanför vår kontroll, och därför kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet. För att säkerställa korrekt produktanvändning bör arbetsinstruktionerna och procedurguiden (om tillämpligt) konsulteras.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt med produkten när du applicerar den. Läs produktsäkerhetsdatabladet. Se vår hemsida för information om kassering av produkter och förpackningar.