Kiilto Pro Lino
Golvlim

Ett lättapplicerat akryldispersionslim för limning av alla typer av linoleumgolv, textila golvmaterial samt nålfilt på de flesta typer av underlag, såsom avjämnad betong, spånskivor mm. Limmet är fritt från mjukgörare samt 2-etylhexanol. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Specialfunktioner

  • Snabbt bra initialt klibb
  • Lätt att applicera
  • Stark vidhäftning
  • Hög torrhalt
  • Lång öppentid

Dokument

Användningsområde

Ett lättapplicerat akryldispersionslim för limning av alla typer av linoleumgolv, textila golvmaterial samt nålfilt på de flesta typer av underlag, såsom avjämnad betong, spånskivor mm. Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvavjämning på minst 10 mm för att förhindra alkalisk nedbrytning av limmet.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro Lino Lattialiima 10 l 6411511016109
Appliceringstemperatur

+18…20 °C

Bearbetningstid

Våtlimning 0-20 minuter

Densitet/Specifik vikt

1,2 kg/l

Fuktighet i underlaget

betong.avjämningsmassa max. RF 85%
trä: fuktkvot 8...12%

Förpackningsstorlekar

10 l plastförpackning

Förvaring

Förvaras i en tätt tillsluten originalförpackning på svalt ställe, inte under +1 °C, max. 1 år. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Typ/bindemedel

Akrylat sampolymer

frostbeständighet

frostkänslig

Åtgång

Linoleum 3 m²/l
Textilgolv 3 m²/l

Bruksanvisning

Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm och fett. Limmet appliceras på underlaget med en tandad spackel. Golvmaterialet pressas ned i det färska limmet, s.k våtlimning. Golvmaterialet gnids eller vältas fast omgående med lämpligt verktyg. Överflödigt lim torkas bort direkt. Följ alltid installationsanvisningarna från golvtillverkaren.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska datan definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. För rätt användning av produkten, läs produktbladet, arbetsinstruktioner och säkerhetsdatablad på www.kiilto.se

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt av färsk produkt. Se till att det finns bra ventilation. Stäng förpackningen omgående efter användning. FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Tvättvattnet från rengöring av verktyg kan hällas i avloppet. Färska produktrester ska torka och kan sedan deponeras till miljöstation. Ett separat säkerhetsdatablad finns för produkten.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga
 Svanen märkning