Kiilto Pro rECO

Normaltorkande avjämningsmassa med kraftigt minskad klimatbelastning. Produkten är främst avsedd som underlag till löslagda ytskikt och som bottningsmaterial för andra avjämningsmassor avsedda för mer krävande ytskikt och belastningar, vilket därmed bidrar till att kraftigt reducera klimatbelastningen även för högpresterande konstruktioner – utan att kompromissa med kvalitet eller prestanda.

Specialfunktioner

 • Mycket låg klimatpåverkan
 • EPD verifierad av tredje part
 • Leverans i pumpbil 
 • Lågalkalisk pumpbar golvavjämning 
 • Skikttjocklek 20-80 mm  
 • Lämplig som underlag till löslagda ytskikt  
 • Bottningsmaterial vid flerskiktsläggningar  
 • Lämplig till värmegolv 
 • Planspackling  
 • Fallspackling  
 • M1 


Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro rECO är lämplig för nyproduktion och renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt andra formstabila underlag inomhus.

Den härdade avjämningsmassan är främst avsedd som underlag till löslagda ytskikt och som bottningsmaterial för andra avjämningsmassor. Produkten ska alltid förses med lämpligt ytskikt såsom flytande parkett, tätskikt eller keramisk beläggning.

Beläggningsbar

Normaltorkande, ska uppnå den RF som ytskiktet kräver innan beläggning.

Blandningsviskositet

KAB standard 10 mm: 17-25 s

Brandklass

A1

Böjhållfasthet

F5

Densitet/Specifik vikt

Ca 2 kg/l härdad och uttorkad

Fuktighet i underlaget

Betong RF < 95 %

Gångbar

1-3 timmar

Klassificeringar och certifikat

CE

Krympning

< 0,03 %

Skikttjocklek

20-80 mm

Torktid

Riktvärde uttorkningstid för 40 mm skikttjocklek ca 1 vecka per 10 mm skikttjocklek för att nå 90 % RF respektive 1 dag per mm skikttjocklek för att nå 85 % RF vid 20 °C, 50 % RF och god luftväxling, Tunnare skikt kan torka snabbare medan tjockare skikt innebär längre torktid per cm.

Tryckhållfasthet

C20

Typ/bindemedel

Cement och gips

Underlag

Betong

VOC-halt

M1, TVOC 28 dygn µg/m2 x h: <10

Ytdraghållfasthet

>1 MPa

pH

Uttorkat material <11

Åtgång

1,85

Öppentid

Ca 15 min

Bruksanvisning

GOLVKONSTRUKTION
Kiilto Pro rECO kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till underlaget som flytande konstruktioner där massan saknar vidhäftning till underliggande material. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv.

Produkten är lämplig som direkt underlag för ytskikt av flytande parkett eller andra motsvarande flytande trägolvskonstruktioner samt tätskikt och keramisk beläggning. Kiilto Pro rECO är även lämplig som bottningsmaterial för andra avjämningsmassor. Beträffande andra ytskikt såsom Linoleum, plastmatta, gummigolv mm ska alltid toppning/finavjämning utföras. Observera att primning skall alltid utföras innan eventuell toppning eller finavjämning.

AVJÄMNING MED VIDHÄFTNING TILL UNDERLAGET

UNDERLAG
Betong eller motsvarande formstabilt underlag
20-80 mm
Lättbetong
20-80 mm (armering om > 30 mm eller >10 kvm)

UNDERLAG MED VIDHÄFTNING
Produkten är avsedd att läggas i relativt tjocka skikt på betong, 20 mm eller mer. Lokala delar av ytor fungerar ned till 10 mm skikttjocklek. Säkerställ att underlaget är lämpligt/avsett som underlag för produkten. Det ska vara rent, torrt, jämnt, samt fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

DILATATIONSFOGAR I UNDERLAGET
Dilatationsfogar i massan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10–15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

VATTENBUREN OCH ELEKTRISK GOLVVÄRME
Tjockare avjämningsskikt ger bättre värmespridning. Generellt gäller följande rekommendation: elburen golvvärme ska täckas med minst 5 mm avjämningsmassa över kabelhjässa, vattenburen golvvärme ska täckas med minst 10 mm avjämningsmassa över rörhjässan såvida inte golvvärmeleverantören eller ytskiktsleverantören anger annat. Följ alltid värmegolvleverantörens anvisningar. I de fall där det förekommer stålarmeringsnät skall dessa alltid placeras under eventuellt värmemedia om inte annat föreskrivs i värmegolvleverantörens anvisningar eller av konstruktör utfärdade konstruktionshandlingar. OBS! Installation av värmekablar skall utföras av behörig/auktoriserad elinstallatör. Värmemediet skall alltid funktionstestas/resistansmätas enligt respektive leverantörs tabell innan avjämningsarbetet påbörjas. Efter avslutat avjämningsarbete skall värmemediet funktionstestas som tidigare ytterligare en gång innan efterkommande tätskikt/ytskikt kan appliceras.
Driftsättning av värmemediet kan gradvis startas tidigast 14 dagar efter utförd avjämning, dock så får systemet ej driftsättas med full effekt tidigare än 28 dagar efter utförd avjämning. Beakta att hänsyn ska tas till respektive ytskiktstillverkares anvisningar.

AVJÄMNING UTAN VIDHÄFTNING TILL UNDERLAGET. FLYTANDE GOLVKONSTRUKTION

UNDERLAG
KL-Trä
30-80 mm samt armering med stålnät Ø3 mm 50x100 mm eller motsvarande.
LUFTSPALTSBILDANDE MATTA
30-80 mm samt armering med stålnät Ø3 mm 50x100 mm eller motsvarande.
GLIDSKIKT AV PLAST ELLER GEOTEXTIL
30-80 mm samt armering med stålnät Ø3 mm 50x100 mm eller motsvarande.

Skikttjockleken ska alltid vara minst 30 mm och Kiilto Pro rECO ska alltid armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringsstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre avgränsade delar. Syftet med att lägga en flytande konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste underlagets yta vara tillräckligt slät så att ett glidskikt eller luftspaltsbildande matta kan appliceras. Underlaget kan därför behöva slipas, avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande konstruktionen. Lång tid innan beläggning eller mycket goda uttorkningsförhållanden kan motivera sprickförebyggande åtgärder. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

LÄMPLIGA YTSKIKT
Kiilto Pro rECO är avsedd som underlag för flytande trägolvs-konstruktioner eller motsvarande samt tätskikt och keramisk beläggning. Kan med fördel användas som bottningsmaterial för andra avjämningsmassor som anpassas efter typ av ytskikt och belastning. Beträffande andra ytskikt såsom Linoleum, plastmatta, gummigolv mm ska alltid toppning/finavjämning utföras. Observera att primning skall alltid utföras innan eventuell toppning eller finavjämning.

LEVERANS
Kiilto Pro rECO levereras enbart med pumpbil, kapacitet upp till 38 ton/ekipage.

PUMPBIL
Leverans med pumpbil: Ja
Min. leverans: 5000 kg

FÖRBEREDELSER
Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C.

PRIMNING
Prima alltid underlaget med primer enligt Kiiltos anvisningar i respektive produktblad. På betong används Primer 001 vilken appliceras 1–48 timmar före avjämning och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 72 timmar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering. Andra underlag än betong kan kräva annan primer eller särskilda anvisningar. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

TEMPERATUR UNDERLAG
TEMPERATUR FÖRVARING
+10°C - +25°C
+5°C - +25°C
AVVÄGNING
Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterade nivåpinnar kan man under läggning av massan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

BLANDNING
Säkerställ att massan är homogen och väl sammanhållen, lättflytande samt utan klumpar. Vid falläggning reduceras vattenmängden till lämplig konsistens.

Materialåtgång: 1,85 kg pulver/kvm/mm
Vattentemperatur: 5 - 20°C
Vattenbehov: 16%
Slanglängd (standard): 60 meter

APPLICERING
Kiilto Pro rECO pumpas ut direkt från pumpbilen i våder på underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera vådernas bredd till ca 10 meter. Var noga med att förse brunnar och övriga genomföringar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar samt läckage till övriga ytor. Bearbeta avjämningsmassan med en tandad spackel el. motsvarande för att uppnå maximal släthet. Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande vid primning på nylagd massa: TM Primer 001 blandas med 3–10 delar vatten beroende på uttorkningsklimat. Prima 2 gånger om mer än 7 delar vatten används.

EFTERARBETE
Den halvhärdade massan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

RENGÖRING
Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade massan kan endast avlägsnas mekaniskt.

UTTORKNING (normaltorkande)
Produkten är avsedd att torka till den RF som ytskiktet kräver innan detta appliceras. Uttorkningstiden påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning. Riktvärde uttorkningstid för 40 mm skikttjocklek ca 1 vecka per 10 mm skikttjocklek för att nå 90 % RF respektive 1 dag per mm skikttjocklek för att nå 85 % RF. Tunnare skikt kan torka snabbare medan tjockare skikt innebär längre torktid per cm. Även ensidig uttorkning, lägre temperatur och/eller högre luftfuktighet förlänger torktiden.

Tid innan forcerad uttorkning ska vara minst 3 dygn. Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i gällande AMA Hus användas. Den angivna torktiden förutsätter, torrt underlag, ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att betongens fukthalt och övriga egenskaper kan påverka avjämningsmassans uttorkning och när ytskikt kan appliceras. Beakta även att produkten inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt baserat på förutsättningar för aktuellt ytskikt. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.
För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade avjämningsmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering.

Ytterligare information

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Miljö och säkerhet

KLIMATPÅVERKAN
GWP, A1-A3, enligt EPD 15804:2012+A1:2013: 0,105 kg CO2e/kg
GWP, A1-A3 enligt EPD 15804:2012+A2:2019: 0,127 kg CO2e/kg

Observera att SS-EN 15804:2012+A2:2019 använder andra, i några fall mer belastande, karaktäriseringsfaktorer för att beräkna koldioxidekvivalenter. En EPD som tas fram för samma produkt utifrån de två olika versionerna av standarden kommer därför inte att visa samma klimatpåverkan utan den senare kommer att visa högre värden. Se www.boverket.se för mer information.

MILJÖBEDÖMNINGAR:
Byggvarubedömningen: Produkten är bedömd i Byggvaru-bedömningen. Mer information finns i Byggvarubedömningens webtjänst, se www.byggvarubedomningen.se.

Basta: Kiilto Pro rECO är BASTA registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Sunda Hus: Produkten bedömd i Sunda Hus Miljödata

Svanen: Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

SÄKERHET
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Använd skyddande handskar, andningsskydd och glasögon samt se till att i övrigt följa arbetsplatsens säkerhetsanvisningar.