Kiilto Quick
Snabbspackel

Snabbtorkande, färdigblandat finspackel
för vägg och tak samt träytor såsom dörr-
och fönsterkarmar inomhus. God vidhäftning
även på målade ytor. Mindre märken och repor, max. 1 mm skikttjocklek. Vattenlöslig.

Specialfunktioner

  • för fyllning av sprickor och mindre märken
  • torktid 1–2 timmar
  • kan övermålas och tapetseras
  • även för trä, t.ex. dörr- och fönsterkarmar
  • fäster även på målad yta

Dokument

Användningsområde

Kiilto Quick är ett snabbtorkande, vattenbaserat, färdigblandat spackel för finspackling av vägg och tak före målning och tapetsering. Kan även användas som ett kitt för träytor (dörrar och möbler) före målning.

Förpackningsstorlek EAN kod
250 ml 6411512013503
Arbetsförhållanden

Normala förhållanden, lägsta användningstemperatur +10 °C

Densitet/Specifik vikt

ca 1,7 kg/l

Färger

Vitaktig

Förpackningsstorlekar

250 ml plasttub

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Skikttjocklek

1 mm

Torktid

ca 1–2 t/mm (+18 °C) (beroende på rådande arbetsförhållanden)

Åtgång

En tub räcker till ca 0,2 m² (skikttjocklek 1 mm) eller ca 300 små hål (15 mm x 15 mm x 1 mm).

Bruksanvisning

Ytorna som behandlas ska vara rena, torra och dammfria. Om två skikt behövs, se till att det första skiktet är torrt innan nästa skikt appliceras. Vid behov ska ytan slipas och slipdammet tas bort noggrant före applicering av ett nytt skikt.

Kiilto Quick är ett färdigblandat spackel. Applicera med en stålspackel. Lättslipat efter torkning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.