Primer /

Kiilto Pro Start Primer
Primer för täta underlag

Bildar en häftbrygga mellan
avjämningsmassa och underlag.
Vattenbaserad.

Specialfunktioner

  • binder damm och fördröjer inträngningen av vatten i avjämningsmassan till underlaget 
  • mycket dryg
  • vattenlöslig

Dokument

Användningsområde

Vattenbaserad primer lämplig för både porösa och ej-absorberande golvunderlag inomhus före avjämning.

Lämplig för primning av
- betong- och cementbaserad avjämningsmassa (utspädning: 1 del primer/4 delar vatten)
- golv som är känsliga för fukt, t.ex. av gips eller trämaterial (outspädd)
- byggskivor, t.ex. spån- och gipsskivor (outspädd)
- ej-absorberande underlag, t.ex. keramiska plattor (outspädd).

Primern har god fuktbeständighet och bildar en häftbrygga mellan avjämningsmassan och underlaget. Alkalisk betong minskar inte primerns funktion. Ej lämpligt som tillsatsmedel för avjämningsmassa.

Förpackningsstorlek EAN kod
1 l 6411513702017
3 l 6411513702031
10 l 6411513702109
Appliceringstemperatur

Optimal +18–20 °C, minimum +10 °C

Densitet/Specifik vikt

1

Fuktighet i underlaget

- Betong < 95 % RF

Färger

Rosa

Förpackningsstorlekar

1 l, 3 l och 10 l plastbehållare

Förvaring

Oöppnad i torrt utrymme 1 år.

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

Utspädning: Primer 1 l + vatten 4 l = 5 l cirka 30 m².
Outspädd / icke-absorberande underlag: Primer 1 l cirka 10 m²

Bruksanvisning

Avlägsna cementhud, damm lös smuts och fett. Vid behov görs en mekanisk slipning eller fräsning. Applicera primern i ett tunt, jämnt skikt med en borste, roller eller stålspackel. Undvik pölbildning. På byggskivor eller icke-absorberande underlag måste primern torka cirka 2 timmar före avjämning. Rådande omständigheter såsom rummets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet inverkar kraftigt på torkningen. Våra rekommendationer kan därför endast betraktas som riktgivande. Avjämning ska göras senast inom 24 timmar efter primningen.

OBS! Parkett som limmas på underlag eller värmegolv: Avlägsna cementhud och andra föroreningar som kan försvaga vidhäftningen (gamla limrester) med hjälp av slipning eller fräsning. Primningen görs bara på sådana ställen som ska spacklas (underlag av stavparkett får varken primas eller avjämnas). På skivunderlag limmas parketten direkt mot skivorna utan primer eller spackel.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.