Cementbaserat, självhärdande, lätt väggspackel för torr- och våtutrymmen. Särskilt lämplig för t.ex. ifyllnad av rörkanaler. Skikttjocklek för ilagning 5–70 mm, vid bredspackling 5–20 mm.
Kan tätskiktas efter 24 timmar.

Specialfunktioner

  • cementbaserat, dammreducerat och självhärdande lättfillerspackel
  •  krymper inte
  •  torr- och våtutrymmen
  •  torktid 24 timmar
  •  ilagning 5-70 mm, bredspackling 5-20 mm
  •  åtgång 1,4 kg/m²/mm


   

Dokument

Användningsområde

Kiilto TM DF är ett självhärdande väggspackel för massiva väggar inomhus. Den färdiga ytan kan plattsättas eller vattentätas med Kiilto tätskikt. Den kan också bredspacklas med andra Kiilto väggspackel beroende på appliceringsmetod.

Förpackningsstorlek EAN kod
20 kg 6411513953204
Arbetsförhållanden

Rekommendation: +18–20°C, lägsta arbetstemperatur +5 °C

Bearbetningstid

20-30 minuter (+18°C)

Blandningsförhållande

4,0-4,8 l vatten/20 kg säck

Fuktighet i underlaget

Betong < 90% RF

Färger

Mörkgrå

Förpackningsstorlekar

20 kg säck

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 6 månader, torrt.

Max. kornstorlek

ca 3 mm

Skikttjocklek

Ilagning 5-70 mm, bredspackling 5-20 mm.

Ytdraghållfasthet

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Åtgång

1 mm skikt/m² torrt pulver väger ca 1,4 kg

Bruksanvisning

Ytorna som ska spacklas måste vara solida, rena och fria från damm. Svaga och lösa partiklar måste avlägsnas försiktigt. Inomhus ska torra absorberande ytor fuktas med vatten innan putsning eller behandlas med en blandning primer/vatten 1:4 med Kiilto Pro Start Primer eller Kiilto PrimerOne.

Strö Kiilto TM DF-pulver sakta ned i svalt (+18–20 °C), rent vatten under konstant omrörning tills en jämn massa bildas. Låt blandningen dra ca 2–3 minuter och rör om en gång till. Fukta ytan med vatten före spackling. Applicera spacklet med t.ex. en stålspackel. Ytan kan glättas genom att fukta den igen före sista strykningen med en stålspackel.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.