Kiilto TopPlan DF
Golvavjämningsmassa

En golvavjämningsmassa med utmärkta självutjämnande egenskaper. Speciellt för avjämning av golv som ska ytbeläggas. Ger en hård och slät yta. Lämplig även för avjämning av golv som ska målas. Lågalkalisk.

Specialfunktioner

  • dammreducerad
  • lång bearbetningstid
  • finavjämning av golv
  • pumpbar, kan även målas
  • gångbar ca 5 timmar
  • beläggningsbar 10 mm/16 timmar

Dokument

Användningsområde

Lämplig för avjämning av ytor på 1–10 mm före golvläggning. På mindre ytor (ca 2 m²) tjocklek upp till 20 mm. Kiilto Topplan DF kan även användas vid avjämning av betonggolv innan mosaikparkett läggs (minsta skikttjocklek 2 mm). Produkten är näst intill dammfri vid blandning.
Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar samt dammsug golvet noggrant. Grova ojämnheter och höga betongåsar måste slipas före avjämningen. Betonggolv förbehandlas med utspädd 1:4 Kiilto Start Primer eller PrimerOne (20% Kiilto Primer / 80% vatten) före golvavjämning. För renoveringsytor samt skivunderlag måste ytan primas med outspädd Kiilto Start Primer eller PrimerOne före avjämning. Ej sugande underlag, såsom keramiska plattor eller målade ytor, kan även behandlas med Kiilto FixPrimer.

Betongunderlaget måste uppfylla den nationella standarden.

En lågalkalisk golvavjämningsmassa skyddar lim och vinylbeläggningar från skador orsakade av alkalisk fukt i betong. Tester visar att ett 5 mm tjockt skikt ger den skyddande effekten.

Förpackningsstorlek EAN kod
20 kg 6411512292205
Appliceringstemperatur

Optimalt +18-23 °C, minimum +10 °C

Bearbetningstid

30–40 minuter (23°C, 50% RF)

Beläggningsbar

10 mm / 16 timmar
(23° C, 50% RF)

Blandningsförhållande

4,8–5,0 l vatten / 20 kg säck

Brandklass

A2fl-s1

Böjhållfasthet

F10 (> 10 MPa), EN 13813

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Förvaring

Oöppnad förpackning 1 år i torrt utrymme

Gångbar

ca 5 timmar (23° C, 50% RF)

Klassificeringar och certifikat

CT-C30-F10 (EN13813), M1

Krympning

< 0,4 ‰ ( 23 °C, 50 % RF )

Max. kornstorlek

0,3 mm

Skikttjocklek

1–10 mm
20 mm vid små ytor, max 1 m²

Tryckhållfasthet

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Typ/bindemedel

Harts-specialcement-kvartsbaserat pulver

Viskositet

Flytvärde 155–165 mm, EN 12706

Ytdraghållfasthet

> 2 MPa, EN 13813

pH

< 11 (lågalkalisk)

Åtgång

1,6 kg/m² (1 mm skikt)
En säck ger ca 12 liter massa.

Bruksanvisning

Strö långsamt ner TopPlan DF-pulvret under omrörning i kallt (+10–25°C), rent vatten och blanda tills en jämn, flexibel massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör sedan om igen före användning. Avjämningsmassan appliceras jämnt med en bred stålspackel. Avjämningsmassan kan även appliceras med pump. Skiktet måste torka innan ett nytt skikt appliceras. Påskynda inte torkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen.
Lämpligt även för golv med lätt gångtrafik som ska målas, men inte för golv i t.ex. garage eller badrum.
I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska avjämningen appliceras under tätskiktet.
Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).
OBS! Undvik att använda för mycket vatten, då detta försvagar ythållfastheten och kan orsaka sprickbildning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.