Kiiltoflex Metallprimer

Primer för användning med Kiiltoflex lim- och tätningsmassor.

Dokument

Användningsområde

Kiiltoflex Metallprimer används för rengöring och aktivering av metallytor, t.ex. rostfritt stål och aluminium. Kiiltoflex Metallprimer ökar vidhäftningen av elastiska Kiiltoflex lim- och tätningsmassor på metallytor. Vi rekommenderar rengöring av feta ytor med lämpligt rengöringsmedel, t.ex. Kiilto Cleaner 303 eller aceton, före applicering av primern.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
750 ml T2514.936
konsistens

färglös vätska

Densitet/Specifik vikt

0,79 kg/dm³

Viskositet

2 mPas (20 °C)

Åtgång

ca 50 m²/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 6 månader.

Bruksanvisning

Torka ytorna med en ren, luddfri trasa som fuktats med primer. Låt torka 15–120 minuter före applicering av lim. Om den maximala torktiden överskrids, upprepa behandlingen.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Produkten innehåller lättflyktiga, mycket brandfarliga lösningsmedel. Se till att det finns en god ventilation i arbetsområdet. Isolera från brandkällor, speciellt från statisk elektricitet och elutrustning som kan alstra gnistor. Undvik onödig hudkontakt och kontakt med ohärdad produkt. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga