Kiiltomelt 1210
Smältlim

Kiiltomelt 1210 är ett EVAC-baserat smältlim för plissering av luftfilter.

Specialfunktioner

  • Lång öppentid
  • Ljusfärgad
  • Luktfri
  • Elastisk

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt 1210 är ett EVAC-baserat smältlim för plissering av luftfilter. Limmet krymper något efter att det har svalnat.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt 1210 10 kg T7258.010
Färger

Vit

Mjukningspunkt

108 °C (DIN 52011)

Viskositet

6500 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Öppentid

lång

Appliceringstemperatur

150-180 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke och vals. Limmet kan skumma.

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga