Kiiltomelt 1233
Smältlim

Kiiltomelt 1233 är ett EVAC-baserat smältlim för plissering av luftfilter.

Specialfunktioner

  • Ljust färgat
  • Luktfri
  • Elastisk

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt 1233 är ett smältlim som används för plissering av luftfilter. Limmet krymper något efter att det har svalnat.

Färger

vit

Mjukningspunkt

96 °C (DIN 52011)

Viskositet

3 700 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Öppentid

medellångt

Appliceringstemperatur

150–180 °C

Förpackningsstorlekar

10 kg, 500 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke och vals. Limmet kan skumma.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga