Kiiltomelt EVO 10
Smältlim

Kiiltomelt EVO 10 är ett polyolefinbaserat smältlim för förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • God termisk stabilitet
  • Lämpligt för livsmedelsförpackningar
  • Mindre limåtgång
  • Snabb
  • Färglöst och luktfritt

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt EVO 10 är ett snabbverkande, färglöst och luktfritt förpackningssmältlim, som är lämpligt för limning av papper, korrugerad kartong, kartong och PE-belagd kartong, t.ex. inom livsmedelsindustrin. Mindre lim krävs och intervallerna för maskinunderhåll är längre. Kiiltomelt EVO 10 har god termisk stabilitet. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105. Limmet uppfyller kraven för material och artiklar som avses komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel i enlighet med ramförordning (EG) nr. 1935/2004, GMP-förordning (EG) nr. 2023/2006 för god tillverkningssed, livsmedelslagen L 23/2006 samt (EU) 10/2011-förordningen om plastmaterial.

Färger

Vit

Mjukningspunkt

110 °C (DIN 52011)

Viskositet

1 300 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Öppentid

Medellångt

Appliceringstemperatur

150–180 °C

Förpackningsstorlekar

10 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 24 månader.

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och överföringsarm.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga