Kiiltomelt EVO 25
Smältlim

Kiiltomelt EVO 25 är ett polyolefinbaserat smältlim för förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  •     Bra värmestabilitet. 
  •     Smältlim för livsmedelsförpackningsindustrin.
  •     Optimalt för munstyckespridning. 
  •     Mycket snabbt. 
  •     Limmet har ingen färg eller doft. 

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt EVO 25 är ett mycket snabbt smältlim för livsmedelsförpackningsindustrin. Optimalt för munstyckespridning. Limmet har ingen färg eller doft. Bra värmestabilitet. Kiiltomelt EVO 25 är lämpligt för limning av papper, wellpapp, kartong och PE-belagd kartonginom livsmedelsindustrin Alla komponenter i limmet uppfyller livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt EVO 25 10 kg T7259.010
Färger

Vit

Mjukningspunkt

110 °C (DIN 52011)

Viskositet

1 400 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Öppentid

Kort

Appliceringstemperatur

150-180 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och överföringsarm.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga