Kiiltomelt EVO V 140
Smältlim

Kiiltomelt EVO V 140 är ett polyolefinbaserat smältlim för förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • God termisk stabilitet
  • Lämplig för livsmedelsförpackningar
  • Mindre limåtgång
  • Snabb
  • Färglös och luktfri

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt EVO V 140 är ett snabbverkande förpackningssmältlim, som är lämpligt för limning av papper, korrugerad kartong, kartong och PE-belagd kartong, t.ex. inom livsmedelsindustrin. Limmet har god termisk stabilitet. Mindre lim krävs och intervallerna för maskinunderhåll är längre. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105 samt förordning (EG) nr 10/2011 om material och produkter av plast. Förklaring om överensstämmelse tillgänglig på begäran.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt EVO V 140 10 kg T7203.010
Färger

Vit

Mjukningspunkt

110 °C

Viskositet

1100 mPas, 140 °C, 100 s¯¹

Öppentid

medellångt

Appliceringstemperatur

120-160 °C

Förpackningsstorlekar

10 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och överföringsarm.

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultatet. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga