Kiiltomelt EVO V 90
Smältlim

Kiiltomelt EVO V 90 är ett polyolefinbaserat smältlim för förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • God termisk stabilitet
  • Låg arbetstemperatur
  • Lämpligt för livsmedelsförpackningar
  • Mindre limåtgång
  • Färglös och luktfri
  • Snabb

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt EVO V 90 är ett snabbverkande, färglöst och luktfritt smältlim för förpackningar. Kiiltomelt EVO V 90 är lämpligt för montering och förslutning av förpackningar av korrugerad kartong och kartong, t.ex. inom livsmedelsindustrin. Limmet har god stabilitet. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105. Limmet uppfyller kraven för material och artiklar som avses komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel i enlighet med ramförordning (EG) nr. 1935/2004, GMP-förordning (EG) nr. 2023/2006 för god tillverkningssed, livsmedelslagen L 23/2006 samt (EU) 10/2011-förordningen om plastmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt EVO V 90 10 kg T7202.010
Färger

färglös

Mjukningspunkt

73 °C (DIN 52011)

Viskositet

1 500 mPas, 100 °C, 100 s¯¹

Öppentid

kort

Appliceringstemperatur

90–120 °C

Förpackningsstorlekar

10 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och överföringsarm.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga