Kiiltomelt K 608/1
Smältlim

Kiiltomelt K 608/1 är ett EVAC smältlim för förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • God vidhäftning på svåra material.
  • Lämplig för livsmedelsförpackningar.
  • God köldtålighet.

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt K 608/1 är ett snabbverkande lim med god vidhäftning på kartongbelagda lackytor. God köldtålighet. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105. Uppfyller M1 Emissionsklass för byggnadsmaterial.

[green_content]

16%

Färger

gulaktig

Mjukningspunkt

70 °C (DIN 52011)

Viskositet

2 000 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Öppentid

medellångt

Appliceringstemperatur

160–180 °C

Förpackningsstorlekar

10 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Arbetstemperatur 160–180 °C

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga
GREEN CONTENT 16%