Kiiltomelt PS 300
Smältlim

Kiiltomelt PS 300 är ett ofyllt EVAC-baserat smältlim för profilbeläggning.

Specialfunktioner

  • M1-klassad

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt PS 300 är ett ofyllt smältlim för profilbeläggning som kan användas för bakförstärkning av fanér och olika typer av pappersfolier. Limmet uppfyller M1 Emissionsklass för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt PS 300 10 kg T7304.010
Färger

beige

Mjukningspunkt

85 °C (DIN 52011)

Viskositet

6 500 mPas, 180 °C, 5 s¯¹

Arbetsförhållanden

+18–22 °C

Appliceringstemperatur

160–185 °C (på appliceringsvalsen)

Förpackningsstorlekar

20 kg, 400 kg

Luftfuktighet

60–70 %

Fukthalt i trä

7–10 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Maskinens matningshastighet är 15–40 m/min. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas, måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att förhindra att limmet svalnar för tidigt. Vid längre uppehåll i arbetet bör temperaturen på limmet sänkas, i annat fall kan dess vidhäftnings- och utflytningsegenskaper försämras.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga