Kiiltomelt S 185
Smältlim

Kiiltomelt S 185 är ett fyllt EVAC-baserat smältlim för kantlister.

Specialfunktioner

  • M1-klassad
  • Lämplig även för långsamma matningsmaskiner

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt S 185 är ett smältlim för kantlister som även kan användas i långsamt matande automatiska kantlimningsmaskiner. Limmet kan användas på melamin-, PVC- och ABS-kantlister, PVC/ABS-ribbor (primade), faner- och laminatlister samt massiva trälister. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek Färg Artikelnummer
10 kg beige T7308.010
Kiiltomelt S 185 valkoinen 10 kg white T7309.010
Färger

Beige, vit

Mjukningspunkt

100 °C (DIN 52011)

Viskositet

40 000 mPas, 200 °C, 3 s¯¹

Arbetsförhållanden

+18–22 °C

Appliceringstemperatur

165–180 °C (appliceringsvals)

Förpackningsstorlekar

10 kg

Luftfuktighet

60–70 %

Fukthalt i trä

7–10 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Den lägsta matningshastigheten för maskinen är 10 m/min. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas, måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att undvika att limmet svalnar för tidigt. Vid längre uppehåll i arbetet bör temperaturen på limmet sänkas, i annat fall kan dess vidhäftnings- och utflytningsegenskaper försämras.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultatet. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden, som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga