Kiiltomelt S 213 beige
Smältlim

Kiiltomelt S 213 är ett fyllt, EVAC-baserat smältlim för kantlister.

Specialfunktioner

M1 - klassificerat för byggnadsmaterial


Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt S 213 är ett smältlim för kantlister som även är lämpligt för maskiner som förbehandlar träkantlister. Limmet smälter lätt, är enkelt att applicera och bildar inte tråd. Lämpligt för limning av melaminimpregnerade papperskantlister, PVC-kantlister, fanérlister, laminat och lister av massivt trä. Uppfyller emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt S 213 beige 15 kg T7313.015
Färger

beige

Mjukningspunkt

100 °C (DIN 52011)

Viskositet

68 000 mPas, 200 °C, 5 s-¹

Arbetsförhållanden

+ 18 - 22 °C

Appliceringstemperatur

180 205 °C (appliceringsvalsen)

Förpackningsstorlekar

15 kg

Luftfuktighet

60 - 70 %

Fukthalt i trä

7-10 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Den lägsta matningshastigheten för maskinen är 15 m/min. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att undvika att limmet kyls ner för tidigt. Vid längre uppehåll i arbetet bör limtemperaturen sänkas, annars försämras vidhäftnings- och utflytningsegenskaperna.

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com