Kiiltomelt T 2783
Smältlim

Kiiltomelt T 2783 är ett universellt, tryckkänsligt smältlim.

Specialfunktioner


  • Lämpligt för limning av PU skum 
  • Lång öppentid
  • Lämplig som friktionslim vid lastning på pall (palletering)

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt T 2783 är ett långsamt och kristalliserbart tryckkänsligt smältlim för möbelklädsel och montering. Alla komponenter i limmet uppfyller livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
14 kg T7255.014
Färger

Gulaktig

Mjukningspunkt

98 °C

Viskositet

2200 mPas, (160 °C)

Öppentid

Lång (långsam kristallisering)

Appliceringstemperatur

150-180 °C

Förpackningsstorlekar

14 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 24 månader.

Bruksanvisning

Förpackat i plastfilm. Plastfilmen smälter med limmet. Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och vals.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.