Kiiltomelt T 4000
Smältlim

Kiiltomelt T 4000 är ett universellt, tryckkänsligt smältlim.

Specialfunktioner

  • Lång öppentid
  • Lämpligt för t.ex. etikettering

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt T 4000 är ett tryckkänsligt smältlim för olika typer av monteringslimningar. Alla komponenter i limmet uppfyller livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt T 4000 18 kg T7253.018
Färger

Nästan färglös

Mjukningspunkt

88 °C

Viskositet

900 mPas, (160 °C)

Öppentid

Lång (tryckkänsligt lim)

Appliceringstemperatur

150–170 °C

Förpackningsstorlekar

18 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 24 månader.

Bruksanvisning

Förpackat i plastfilm. Plastfilmen smälter med limmet. Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och vals.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

 Svanen märkning