Sitol 4698
PVAc-lim

Sitol 4698 är ett PVAc-dispersionslim som används för limning av det översta kartonglagret på spirallindade papprör.

Specialfunktioner

  • Bra initialhugg
  • Goda valsappliceringsegenskaper

Dokument

Användningsområde

Sitol 4698 är ett modifierat dispersionslim med polyvinylacetat. Limmet har goda valsappliceringsegenskaper. Mycket lämpligt för laminering av papper och kartong, speciellt för limning av det översta kartonglagret på spirallindade papprör.

Typ/bindemedel

PVAc

Densitet/Specifik vikt

1,15 kg/dm³ (20 °C)

pH

7

Viskositet

1800 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20 °C)

Appliceringstemperatur

+18–+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. Intorkad produkt tas bort med xylen.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultatet. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar att våra produkter håller hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden, som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för materialet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga