TM Gipsavjämning
Naturgipsbaserad avjämningsmassa

TM Gipsavjämning är en naturgips-baserad, krympfri, självutjämnande, normaltorkande, fiberförstärkt, avjämningsmassa, särskilt lämpad för ytsvaga underlag som är pumpbar. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Gipsavjämning är CE-märkt samt uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Specialfunktioner

  • Normaltorkande
  • Naturgipsbaserad
  • Pumpbar
  • Krympfri
  • Lämplig för ytsvaga underlag
  • Skikttjocklek 1-40 mm
  • Planspackling
  • Lämplig till värmegolv

Dokument

Användningsområde

TM Gipsavjämning är lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, golvspån, brädgolv, golvgips, keramik mm. Produkten är särskilt lämpad för ytsvaga underlag med lägre ythållfasthet tack vare att den är av karaktären i princip fri från egen krympning. Den härdade avjämningsmassan är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt i applikationer utan industriell belastning.

Förpackningsstorlek EAN kod
Pumpbil
20 kg 7350007050021
1000 kg
Appliceringstemperatur

Underlag: +10°C - +25°C
Luft: +10°C - +25°C

Bearbetningstid

15 minuter

Beläggningsbar

Beläggningsbar: 1 dag per mm skikttjocklek*
Tål full belastning: 1 dag per mm skikttjocklek*
Tid innan golvvärme: 1 dag per mm skikttjocklek*

*max 30 mm

Blandningsförhållande

Vattenbehov: 18-20 %, 3,6-4 liter per säck
Vattentemperatur: +5°C - +20°C
Blandningstid: 2 minuter

Brandklass

A1

Böjhållfasthet

F5

Densitet/Specifik vikt

1,65 (kg pulver/kvm/mm)

Fuktighet i underlaget

Betong <95 % RF

Förpackningsstorlekar

SÄCK
Säck: 20 kg
Antal säck per pall: 48 st
Antal kg per pall: 960 kg
Minsta leverans: 20 kg
Mixade pallar: Ja

STORSÄCK:
Säck: 1 000 kg

PUMPBIL
Leverans med pumpbil: Ja
Minsta leverans: 500 kg

Förvaring

Lagringstid torrbruk: 6 månader
Temperatur torrbruk: +10°C - +25°C

Gångbar

1-3 timmar

Klassificeringar och certifikat

CE
Byggvarubedömningen
Basta
Sunda Hus

Krympning

<0,02%

Nötningsmotstånd

RWFC 250

Skikttjocklek

Beroende på applikationsmetod: 1-40 mm

AVJÄMNING MED VIDHÄFTNING TILL UNDERLAGET

PUMPBIL
Betong 10-40 mm
Lättbetong 10-40 mm
Keramik/natursten 10-40 mm
Golvspånskiva 10-40 mm
Brädgolv 10-40 mm

MOBIL PUMP
Betong 10-40 mm
Lättbetong 10-40 mm
Keramik/natursten 10-40 mm
Golvspånskiva 10-40 mm
Brädgolv 10-40 mm

HANDSPACKLING
Betong 1-40 mm
Lättbetong 6-40 mm
Keramik/natursten 1-40 mm
Golvspånskiva 1-40 mm
Brädgolv 1-40 mm

Tryckhållfasthet

C20

Typ/bindemedel

Naturgips

VOC-halt

TVOC 28 dygn µg/m2 x h: <10

Viskositet

Utflytning EN 12706 (mm): 130-140

Ytdraghållfasthet

>1,5 MPa

pH

10

Åtgång

1,65 (kg pulver/kvm/mm)

Öppentid

15 minuter

Bruksanvisning

GOLVKONSTRUKTION
TM Gipsavjämning kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till underlaget som flytande konstruktioner där avjämningen saknar vidhäftning till underliggande material. OBS! Produkten ska alltid förses med ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt eller keramisk beläggning.

UNDERLAG MED VIDHÄFTNING
Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för avjämningsmassa. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

VATTENBUREN OCH ELEKTRISK GOLVVÄRME
Tjockare avjämningsskikt ger bättre värmespridning. Följ alltid värmegolvleverantörens anvisningar. I de fall där det förekommer stålarmeringsnät skall dessa alltid placeras under eventuellt värmemedia om inte annat föreskrivs i värmegolvleverantörens anvisningar eller av konstruktör utfärdade konstruktionshandlingar. OBS! Installation av värmekablar skall utföras av behörig/auktoriserad elinstallatör.

Värmemediet skall alltid funktionstestas/resistansmätas enligt respektive leverantörs tabell innan avjämningsarbetet påbörjas. Efter avslutat avjämningsarbete skall värmemediet funktionstestas som tidigare ytterligare en gång innan efterkommande tätskikt/ytskikt kan appliceras.

DILATATIONSFOGAR I UNDERLAGET
Dilatationsfogar i avjämningsmassan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

AVJÄMNING UTAN VIDHÄFTNING TILL UNDERLAGET. FLYTANDE GOLVKONSTRUKTION
Skikttjockleken ska alltid vara minst 30 mm och avjämningen ska alltid armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringsstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre avgränsade delar. Syftet med att lägga en flytande konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste underlagets yta vara tillräckligt slät så att ett glidskikt eller luftspaltsbildande matta kan appliceras. Underlaget kan därför behöva slipas, avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande konstruktionen. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

LÄMPLIGA YTSKIKT
Produkten ska alltid förses med ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt eller keramisk beläggning. Kontrollera och säkerställ eventuella krav gällande ytdraghållfasthet och fukt med ytskiktsleverantören innan applicering av ytskiktet påbörjas.

LEVERANS
TM Gipsavjämning levereras i täta säckar med bärhandtag, storsäck om 1 000 kg samt i pumpbil fritt ur slang.

FÖRBEREDELSER
Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 18. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C.

PRIMNING
Prima alltid underlaget med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-48 timmar före avjämning och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 72 timmar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

Temperatur underlag +10°C - +25°C
Temperatur förvaring +5°C - +25°C

AVVÄGNING
Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterade nivåpinnar kan man under läggning av avjämningsmassan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

BLANDNING
Använd alltid rent vatten och ren utrustning. Vid blandning i hink, mät upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Säkerställ att avjämningsmassan är homogen och väl sammanhållen, lättflytande samt utan klumpar. Vid falläggning reduceras vattenmängden till lämplig konsistens.

APPLICERING
Häll eller pumpa ut den färdigblandade avjämningsmassan i våder på underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera vådernas bredd till ca 10 meter genom att använda TMs avstängarlist. Var noga med att förse genomföringar och andra förekommande avgränsningar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar samt läckage till övriga ytor. Bearbeta avjämningsmassan med en tandad spackel eller piggroller för att uppnå maximal släthet.

Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. TM Primer 001 blandas med 3–10 delar vatten beroende på uttorkningsklimat. Prima 2 gånger om mer än 7 delar vatten används.

EFTERARBETE
Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

RENGÖRING
Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade avjämningsmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.

UTTORKNING: NORMALTORKANDE
Avjämningsmassans uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning.

TM Gipsavjämning är normaltorkande och riktvärdet för uttorkningstid är 1 dygn/mm vid +20°C, 50 % RF i luften samt god luftväxling. Avjämningsskikt tjockare än 30 mm, ensidig uttorkning, lägre temperatur och/eller högre luftfuktighet förlänger torktiden. Tid innan forcerad uttorkning ska vara minst 3 dygn. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att avjämningsmassan aldrig blir torrare än underlaget. Observera att avjämningsmassan inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.

Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i gällande AMA Hus användas. Den angivna torktiden förutsätter, torrt underlag, ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte.

Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att betongens fukthalt och övriga egenskaper kan påverka avjämningsmassans uttorkning och när ytskikt kan appliceras. Beakta även att produkten inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

Där trägolv och andra fuktkänsliga ytskiktsmaterial som kräver ett specifikt RF värde i underlaget ska appliceras, ska det alltid kontrolleras och säkerställas att rätt RF-värde för respektive ytskikt är uppnått. Detta gäller i både den underliggande konstruktionen och i avjämningsmassan innan applicering av ytskiktet påbörjas. Alternativa lösningar kan förekomma, dessa ska dock alltid bekräftas av respektive ytskiktsleverantör.

För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade avjämningsmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering.

Ytterligare information

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Miljö och säkerhet

MILJÖBEDÖMNINGAR
BASTA: TM Gipsavjämning är BASTA registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen: Produkten är bedömd i Byggvaru-bedömningen. Mer information finns i Byggvarubedömningens webtjänst, se www.byggvarubedomningen.se.

Svanen: Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

SÄKERHET
Produkten blandad med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs och följ alltid varningsinformationen på förpackningen innan arbete påbörjas.