TM Justerspackel
Gipsbaserat handspackel

TM Justerspackel är ett naturgips-baserat, mycket lättarbetat och smidigt snabbtorkande fin- och byggspackel med pastakonsistens där tidig hårdnande samt beläggning med ytskikt eftersträvas. Produktens konsistens kan anpassas till ändamålet med varierande vatteninblandning. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Justerspackel är CE-märkt.

Specialfunktioner

  • Självuttorkande
  • Naturgipsbaserat
  • Handspackel
  • Planspackling

Dokument

Användningsområde

TM Justerspackel är lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Produkten används inomhus för planspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt golvspånskivor och golvgips. Produkten rekommenderas till justeringsarbeten där TM Gipsavjämning använts. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt underlag för de flesta typer av ytskikt. Den härdade spackelmassan är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt i applikationer i bostadsmiljö, kontor och offentliga miljöer.

Förpackningsstorlek EAN kod
15 kg 7350007050304
Appliceringstemperatur

Underlag: +10°C - +25°C
Luft: +10°C - +25°C

Beläggningsbar

4 timmar: 1-10 mm
12 timmar: 10-25 mm

Blandningsförhållande

C:a 7,5 liter vatten + 0,5-0,7 liter konc. TM Primer 001 per 15 kg
Vattentemperatur: +5°C - +20°C
Blandningstid: minst 2 minuter. När primer tillsats ska massan blandas ytterligare 30 sekunder

Böjhållfasthet

F3

Densitet/Specifik vikt

1,65 (kg pulver/kvm/mm)

Fuktighet i underlaget

Betong <95 % RF

Förpackningsstorlekar

SÄCK
Säck: 15 kg
Antal säck per pall: 64 st
Antal kg per pall: 960 kg
Minsta leverans: 15 kg
Mixade pallar: Ja

Förvaring

Lagringstid torrbruk: 6 månader
Temperatur torrbruk: +10°C - +25°C

Gångbar

0,15-1 timmar

Klassificeringar och certifikat

CE
Byggvarubedömningen
Basta
Sunda Hus

Skikttjocklek

Beroende på applikationsmetod: 1-25 mm.

SPACKLING MED VIDHÄFTNING TILL UNDERLAGET

HANDSPACKLING
Betong 1-25 mm
Lättbetong 1-20 mm
Keramik/natursten 1-20 mm
Golvgips/golvspån 1-20 mm

Tryckhållfasthet

C7

Typ/bindemedel

Naturgips

pH

10

Åtgång

1,65 (kg pulver/kvm/mm)

Öppentid

20 minuter

Bruksanvisning

GOLVKONSTRUKTION
TM Justerspackel används i konstruktioner med vidhäftning till underlaget. Produkten är lämplig för de flesta typer av ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt, eller keramisk beläggning. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning.

UNDERLAG MED VIDHÄFTNING
Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för spackelmassa. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

DILATATIONSFOGAR I UNDERLAGET
Dilatationsfogar i spackelmassan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

LÄMPLIGA YTSKIKT
TM Justerspackel är avsedd att beläggas med ytskikt. Se vår ytskiktguide på www.kiilto.se

LEVERANS
TM Justerspackel levereras i täta säckar om 15 kg med bärhandtag.

FÖRBEREDELSER
Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 14. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C

PRIMNING
Underlag av sugande betong kan beläggas med TM Justerspackel utan föregående primning. Övriga underlag skall alltid primas med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-10 timmar före spackling och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan spackling. Primern får dock inte ligga mer än 2 dagar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

Temperatur underlag +10°C - +25°C
Temperatur förvaring +5°C - +25°C

AVVÄGNING
Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterade nivåpinnar kan man under läggning av spackelmassan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

BLANDNING
Använd alltid rent vatten och ren utrustning. Vid blandning i hink, mät upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Tillsätt 0,5-0,7 liter konc. TM Primer 001 och blanda ytterligare 30 sekunder. Säkerställ att spackelmassan är homogen och väl sammanhållen, utan klumpar. Vid falläggning reduceras vattenmängden till för appliceringen lämplig konsistens.

APPLICERING
Den färdigblandade massan fördelas på golvet med en slät stålspackel. Eventuell finjustering i form av slipning eller sickling kan utföras så snart massan hårdnat tillräckligt. Vid tjockare skikt används med fördel banor och rätskivor vid utläggning, säkerställ att massan blir fri från luftfickor. Den halvhärdade massan kan med lätthet formas eller skäras med en stålspackel eller annat lämpligt verktyg så snart som massan stelnat och blivit gångbar. Gå in på den halvhärdade ytan och sickla eller skrapa av eventuella "ryggar". Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 3 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande vid primning på nylagd avjämningsmassa: TM Primer 001 blandas med 3-5 delar vatten beroende på uttorkningsklimat

Temperatur underlag +10°C - +25°C
Temperatur luft +10°C - +25°C

EFTERARBETE
Den halvhärdade spackelmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

RENGÖRING
Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade spackelmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.

UTTORKNING
Spackelmassans uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning. Tid innan forcerad uttorkning ska vara minst 3 dygn.

Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus användas. På torrt underlag är TM Justerspackel beläggningsbar med täta ytskikt 1-12 timmar efter läggning enligt följande: C:a 4 timmar upp till 10 mm tjocklek, C:a 12 timmar upp till 25 mm tjocklek. Ytan har då härdat tillräckligt för att mattläggning skall kunna utföras på ytan. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Trägolv och andra fuktkänsliga golvbeläggningsmaterial bör som regel alltid läggas med lämplig fuktspärr.

TM Justerspackel är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt över tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF% i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus. Produkten kan läggas på betong med upp till 85 % RF men observera att spackelmassan aldrig blir torrare än underlaget. Beakta även att spackelmassan inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.

För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade spackelmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering.

Ytterligare information

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Miljö och säkerhet

MILJÖBEDÖMNINGAR
BASTA: TM Justerspackel är BASTA registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen: Produkten är bedömd i Byggvaru-bedömningen. Mer information finns i Byggvarubedömningens webtjänst, se www.byggvarubedomningen.se.

Svanen: Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

SÄKERHET
Produkten blandad med vatten verkar frätande på hud och
slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs och följ alltid
varningsinformationen på förpackningen innan arbete
påbörjas.

CE märkning
Sundahus