M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
Sundahus
EPD
 Svanen märkning

TM Multi
Självutjämnande och snabbtorkande, cementbaserat pumpspackel

TM Multi är en pumpbar snabbhårdnande avjämningsmassa för tjockare skikt där kortare torktid eftersträvas. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten ar CEmärkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor

Specialfunktioner

  • Snabbhårdnande
  • Leverans i pumpbil
  • Cementbruk
  • Skikttjocklek 20-100 mm
  • Underlag till löslagda ytskikt
  • Bottningsmaterial vid flerskiktsläggningar
  • Planspackling
  • Fallspackling
  • Lämplig till värmegolv

Dokument

Användningsområde

TM Multi är lämplig för nyproduktion och renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt andra formstabila underlag inomhus. Den härdade avjämningsmassan är främst avsedd som bottningsmaterial och som underlag till löslagda ytskikt. Kan även beläggas med lämpliga limmade ytskikt i applikationer utan industriell belastning.

Förpackningsstorlek EAN kod
Pumpbil 7350007050298
Appliceringstemperatur

Underlag: +10°C - +25°C
Luft: +10°C - +25°C

Beläggningsbar

Då produktens självtorkande egenskaper ska nyttjas behövs följande uttorkningstider innan applicering av ytskikt:
<30 mm: 2 dygn 30-50 mm: 3 dygn 50-80 mm: 5 dygn 80-100 mm: 7 dygn

Blandningsförhållande

Vattenbehov: 16 %

Brandklass

A1

Böjhållfasthet

F5

Densitet/Specifik vikt

1,85 (kg pulver/kvm/mm)

Fuktighet i underlaget

Betong <95 % RF

Förpackningsstorlekar

PUMPBIL
Leverans med pumpbil: Ja
Minsta leverans: 500 kg
Slanglängd (standard): 120 meter

Gångbar

1-3 timmar

Klassificeringar och certifikat

CE
Byggvarubedömningen
Basta
Sunda Hus

Krympning

<0,05%

Skikttjocklek

Skikttjocklek 20-100 mm

AVJÄMNING MED VIDHÄFTNING TILL UNDERLAGET

PUMPBIL
Betong 20-100 mm
Keramik/natursten 20-100 mm
Håldäckselement 20-100 mm

Tryckhållfasthet

C30

Typ/bindemedel

Cement

VOC-halt

TVOC 28 dygn µg/m2 x h: <10

Ytdraghållfasthet

>1,0 MPa

pH

10,5-11

Åtgång

1,85 (kg pulver/kvm/mm)

Öppentid

ca 15 minuter

Bruksanvisning

GOLVKONSTRUKTION
TM Multi kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till underlaget som flytande konstruktioner där massan saknar vidhäftning till underliggande material. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt läggning och vattenburet värmegolv. Produkten är lämplig som direkt underlag för ytskikt av flytande parkett eller andra motsvarande flytande trägolvs-konstruktioner, tätskikt samt keramisk beläggning. TM Multi är även lämplig som bottningsmaterial och kan användas som underlag vid mattläggning. Primning skall alltid utföras innan eventuell finavjämning.

UNDERLAG MED VIDHÄFTNING
Säkerställ att underlaget är lämpligt/avsett som underlag för produkten. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

DILATATIONSFOGAR I UNDERLAGET
Dilatationsfogar i massan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

VATTENBUREN OCH ELEKTRISK GOLVVÄRME
Tjockare avjämningsskikt ger bättre värmespridning. Generellt gäller följande rekommendation: elburen golvvärme ska täckas med minst 5 mm avjämningsmassa över kabelhjässa, vattenburen golvvärme ska täckas med minst 10 mm avjämningsmassa över rörhjässan såvida inte golvvärmeleverantören eller ytskiktsleverantören anger annat. Följ alltid värmegolvleverantörens anvisningar. I de fall där det förekommer stålarmeringsnät skall dessa alltid placeras under eventuellt värmemedia om inte annat föreskrivs i värmegolvleverantörens anvisningar eller av konstruktör utfärdade konstruktionshandlingar. OBS! Installation av värmekablar skall utföras av behörig/auktoriserad elinstallatör. Värmemediet skall alltid funktionstestas/resistansmätas enligt respektive leverantörs tabell innan avjämningsarbetet påbörjas. Efter avslutat avjämningsarbete skall värmemediet funktionstestas som tidigare ytterligare en gång innan efterkommande tätskikt/ytskikt kan appliceras.
Driftsättning av värmemediet kan gradvis startas tidigast 14 dagar efter utförd avjämning, dock så får systemet ej driftsättas med full effekt tidigare än 28 dagar efter utförd avjämning. Beakta att hänsyn ska tas till respektive ytskiktstillverkares anvisningar.

AVJÄMNING UTAN VIDHÄFTNING TILL UNDERLAGET. FLYTANDE GOLVKONSTRUKTION
Skikttjockleken ska alltid vara minst 40 mm och TM Multi ska alltid armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringsstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre avgränsade delar.

Syftet med att lägga en flytande konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste underlagets yta vara tillräckligt slät så att ett glidskikt eller luftspaltsbildande matta kan appliceras. Underlaget kan därför behöva slipas, avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande konstruktionen. Lång tid innan beläggning eller mycket goda uttorkningsförhållanden kan motivera sprickförebyggande åtgärder. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

LÄMPLIGA YTSKIKT
TM Multi är avsedd som underlag för andra avjämningsmassor samt flytande trägolvskonstruktioner eller motsvarande. Kan även användas som underlag för tätskikt, keramisk beläggning samt mattläggning, beroende på ytskikt och belastning. Limmade ytskikt appliceras efter avstämning med Kiilto.

LEVERANS
TM Multi levereras enbart med pumpbil, kapacitet upp till 38 ton/ekipage.

FÖRBEREDELSER
Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 18. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C

PRIMNING
Prima alltid underlaget med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-48 timmar före avjämning och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 72 timmar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

Temperatur underlag +10°C - +25°C
Temperatur förvaring +5°C - +25°C

AVVÄGNING
Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterade nivåpinnar kan man under läggning av massan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

BLANDNING
Säkerställ att massan är homogen och väl sammanhållen, lättflytande samt utan klumpar. Vid falläggning reduceras vattenmängden till lämplig konsistens.

APPLICERING
TM Multi pumpas ut direkt från pumpbilen i våder på underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera vådernas bredd till ca 10 meter. Var noga med att förse brunnar och övriga genomföringar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar samt läckage till övriga ytor. Bearbeta avjämningsmassan med en tandad spackel el motsvarande för att uppnå maximal släthet. Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande vid primning på nylagd massa: TM Primer 001 blandas med 3-10 delar vatten beroende på uttorkningsklimat. Prima 2 gånger om mer än 7 delar vatten används.

Temperatur underlag +10°C - +25°C
Temperatur luft +10°C - +25°C

EFTERARBETE
Den halvhärdade massan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

RENGÖRING
Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade massan kan endast avlägsnas mekaniskt.

UTTORKNING
TM Multi är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt över tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF% i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus 18. Då produktens självtorkande egenskaper ska nyttjas behövs följande uttorkningstider innan applicering av ytskikt: <30 mm 2 dygn, 30-50 mm 3 dygn 50-80 mm 5 dygn, 80-100 mm 7 dygn. UTTORKNING (självuttorkande) Produktens uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning. Observera att avjämningsskikt tjockare än 30 mm, ensidig uttorkning, lägre temperatur och/eller högre luftfuktighet förlänger torktiden. Tid innan forcerad uttorkning ska vara minst 3 dygn. Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i gällande AMA Hus användas. Den angivna torktiden förutsätter, torrt underlag, ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att betongens fukthalt och övriga egenskaper kan påverka avjämningsmassans uttorkning och när ytskikt kan appliceras. Beakta även att produkten inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning. UTTORKNING (normaltorkande) Där trägolv och andra fuktkänsliga ytskiktsmaterial som kräver ett specifikt RF värde i underlaget ska appliceras, ska det alltid kontrolleras och säkerställas att rätt RF-värde för respektive ytskikt är uppnått. Detta gäller i både den underliggande konstruktionen och i avjämningsmassan innan applicering av ytskiktet påbörjas. Alternativa lösningar kan förekomma, dessa ska dock alltid bekräftas av respektive ytskiktsleverantör. Tid innan forcerad uttorkning ska vara minst 3 dygn. Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt baserat på förutsättningar för aktuellt ytskikt. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning. För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade avjämningsmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering.

Ytterligare information

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Miljö och säkerhet

MILJÖBEDÖMNINGAR
BASTA: TM Multi är BASTA registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen: Produkten är bedömd i Byggvaru-bedömningen. Mer information finns i Byggvarubedömningens webtjänst, se www.byggvarubedomningen.se.

Svanen: Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

SÄKERHET
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Använd skyddande handskar, andningsskydd och glasögon samt se till att i övrigt följa arbetsplatsens säkerhetsanvisningar.