TM Snabbavjämning K
Snabbavjämningsmassa Fin

TM Snabbavjämning K är en självutjämnande, självuttorkande, fiberförstärkt, cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa där mycket snabbt hårdnande samt tidig beläggning med ytskikt eftersträvas. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein.TM Snabbavjämning K är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Specialfunktioner

  • Självuttorkande
  • Fiberförstärkt
  • Pumpbar
  • Skikttjocklek 1-35 mm
  • Lättare industribelastning
  • "Öppet golv" i torra miljöer
  • Lämplig för härdplastbaserade beläggningar
  • Planspackling Fallspackling
  • Lämplig till värmegolv

Dokument

Användningsområde

TM Snabbavjämning K är lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, HDF-Bjälklag samt keramik. Den härdade avjämningsmassan är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt i applikationer i bostadsmiljö samt miljöer med lättare industriell belastning. TM Snabbavjämning K är även lämplig att i torra miljöer ligga som ”öppet golv”

Förpackningsstorlek EAN kod
Pumpbil
20 kg 7350007050038
1000 kg
Appliceringstemperatur

Underlag: +10°C - +25°C
Luft: +10°C - +25°C

Bearbetningstid

ca 30 minuter

Beläggningsbar

Beläggningsbar: 1 dygn*
Vid epoxi/acrylmassor: Följ tillverkarens anvisning
Tål full belastning: 1 dag per mm skikttjocklek*
Tid innan golvvärme: 1 dag per mm skikttjocklek*

*Max 35 mm

Blandningsförhållande

Vattenbehov: 20 %, 4 liter per säck
Vattentemperatur: +5°C - +20°C
Blandningstid: 2 minuter

Brandklass

A1

Böjhållfasthet

F8

Densitet/Specifik vikt

1,7 (kg pulver/kvm/mm)

Fuktighet i underlaget

Betong <95 % RF

Förpackningsstorlekar

SÄCK
Säck: 20 kg
Antal säck per pall: 48 st
Antal kg per pall: 960 kg
Minsta leverans: 20 kg
Mixade pallar: Ja

STORSÄCK:
Säck: 1 000 kg

Förvaring

Lagringstid torrbruk: 6 månader
Temperatur torrbruk: +10°C - +25°C

Gångbar

1-2 timmar

Klassificeringar och certifikat

CE
Byggvarubedömningen
Basta
Sunda Hus

Krympning

<0,04%

Nötningsmotstånd

RWA 100

Skikttjocklek

Beroende på applikationsmetod: 2-50 mm.

AVJÄMNING MED VIDHÄFTNING TILL UNDERLAGET

MOBIL PUMP
Betong 10-35 mm
Lättbetong 10-20 mm
Keramik/natursten 10-35 mm
Golvgips/golvspån 10-50 mm

HANDSPACKLING
Betong 2-35 mm
Lättbetong 6-20 mm
Keramik/natursten 2-35 mm
Golvgips/golvspån 2-35 mm

Tryckhållfasthet

C30

Typ/bindemedel

Cement

VOC-halt

TVOC 28 dygn µg/m2 x h: <10

Viskositet

Utflytning (50*50 mm ring) 215-225 mm

Ytdraghållfasthet

>2,0 MPa

pH

10,5-11

Åtgång

1,7 (kg pulver/kvm/mm)

Öppentid

ca 20 minuter

Bruksanvisning

GOLVKONSTRUKTION
TM Snabbavjämning K kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till underlaget som flytande konstruktioner där avjämningen saknar vidhäftning till underliggande material.

UNDERLAG MED VIDHÄFTNING
Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för avjämningsmassa. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,5 MPa.

VATTENBUREN OCH ELEKTRISK GOLVVÄRME
Tjockare avjämningsskikt ger bättre värmespridning. Följ alltid värmegolvleverantörens anvisningar. I de fall där det förekommer stålarmeringsnät skall dessa alltid placeras under eventuellt värmemedia om inte annat föreskrivs i värmegolvleverantörens anvisningar eller av konstruktör utfärdade konstruktionshandlingar. OBS! Installation av värmekablar skall utföras av behörig/auktoriserad elinstallatör.

Värmemediet skall alltid funktionstestas/resistansmätas enligt respektive leverantörs tabell innan avjämningsarbetet påbörjas. Efter avslutat avjämningsarbete skall värmemediet funktionstestas som tidigare ytterligare en gång innan efterkommande tätskikt/ytskikt kan appliceras.

DILATATIONSFOGAR I UNDERLAGET
Dilatationsfogar i avjämningsmassan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

AVJÄMNING UTAN VIDHÄFTNING TILL UNDERLAGET. FLYTANDE GOLVKONSTRUKTION
Skikttjockleken ska alltid vara minst 30 mm och avjämningen ska alltid armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringsstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre avgränsade delar. Syftet med att lägga en flytande konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste underlagets yta vara tillräckligt slät så att ett glidskikt eller luftspaltsbildande matta kan appliceras. Underlaget kan därför behöva slipas, avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande konstruktionen. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

LÄMPLIGA YTSKIKT
TM Snabbavjämning K är lämplig som underlag för de flesta typer av ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt, limmad parkett, epoxibeläggning, akrylmassor eller keramisk beläggning. Produkten är även lämplig att i torra miljöer med lätt industriell belastning ligga som ”öppet golv”.

Vid beläggning med epoxi eller akrylmassor skall det beaktas vilken typ av miljö och belastning avjämningsmassan kommer att utsättas för, generellt skall avjämningsmassans överyta blästras eller planslipas med grovt sandpapper före beläggning med epoxi eller akrylmassa. Säkerställ metod med ytskiktsleverantören. Minsta tjocklek vid beläggning med härdplastmassa är normalt 3-5 mm. Observera att i miljöer med industribelastning ställs särskilda krav, såsom typ av belastning t.ex. mekanisk, termisk och kemisk. Dessa måste tas hänsyn till vid både val av härdplast och dess tjocklek.

LEVERANS
TM Snabbavjämning K levereras i täta säckar om 20 kg med bärhandtag eller storsäck om 1 000 kg.

FÖRBEREDELSER
Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 18. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C

PRIMNING
Prima alltid underlaget med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-48 timmar före avjämning och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 72 timmar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern.

Observera att om primern appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

Temperatur underlag +10°C - +25°C
Temperatur förvaring +5°C - +25°C

AVVÄGNING
Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterande nivåpinnar kan man under läggning av avjämningsmassan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

BLANDNING
Använd alltid rent vatten och ren utrustning. Vid blandning i hink, mät upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 minuter. Säkerställ att avjämningsmassan är homogen och väl sammanhållen, lättflytande samt utan klumpar. Vid falläggning reduceras vattenmängden till lämplig konsistens.

APPLICERING
Häll eller pumpa ut den färdigblandade avjämningsmassan i våder på underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera vådernas bredd till ca 10 meter genom att använda TMs avstängarlist. Var noga med att förse brunnar och övriga genomföringar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar samt läckage till övriga ytor. Bearbeta avjämningsmassan med en tandad spackel eller piggroller för att uppnå maximal släthet.

Vid falläggning kan vattenmängden reduceras så att önskad konsistens uppnås.

Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande vid primning på nylagd avjämningsmassa: TM Primer 001 blandas med 3–10 delar vatten beroende på uttorkningsklimat. Prima 2 gånger om mer än 7 delar vatten används.

Temperatur underlag +10°C - +25°C
Temperatur luft +10°C - +25°C

EFTERARBETE
Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

RENGÖRING
Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade avjämningsmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.

UTTORKNING (självuttorkande)
Produktens uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning. Observera att avjämningsskikt tjockare än 30 mm, ensidig uttorkning, lägre temperatur och/eller högre luftfuktighet förlänger torktiden. Tid innan forcerad uttorkning ska vara minst 3 dygn.

Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i gällande AMA Hus användas.

Den angivna torktiden förutsätter, torrt underlag, ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att betongens fukthalt och övriga egenskaper kan påverka avjämningsmassans uttorkning och när ytskikt kan appliceras. Beakta även att produkten inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

TM Snabbavjämning K är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt över tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF% i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus. TM Snabbavjämning K är beläggningsbar med täta ytskikt 1-2 dygn efter läggning enligt följande där den självuttorkande egenskapen kan tillämpas: 1 dygn upp till 20 mm tjocklek, 2 dygn upp till 35 mm tjocklek, ytan har då härdat tillräckligt för att mattläggning/tätskiktsarbete skall kunna utföras på ytan. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och
visst luftombyte

UTTORKNING (normaltorkande)
Där trägolv och andra fuktkänsliga ytskiktsmaterial som kräver ett specifikt RF värde i underlaget ska appliceras, ska det alltid kontrolleras och säkerställas att rätt RF-värde för respektive ytskikt är uppnått. Detta gäller i både den underliggande konstruktionen och i avjämningsmassan innan applicering av ytskiktet påbörjas. Alternativa lösningar kan förekomma, dessa ska dock alltid bekräftas av respektive ytskiktsleverantör. Tid innan forcerad uttorkning ska vara minst 3 dygn.

Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt baserat på förutsättningar för aktuellt ytskikt. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt
primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning. För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade avjämningsmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering.

Ytterligare information

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Miljö och säkerhet

MILJÖBEDÖMNINGAR
BASTA: TM Snabbavjämning K är BASTA registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen: Produkten är bedömd i Byggvaru-bedömningen. Mer information finns i Byggvarubedömningens webtjänst, se www.byggvarubedomningen.se.

Svanen: Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

SÄKERHET
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Använd skyddande handskar, andningsskydd och glasögon samt se till att i övrigt följa arbetsplatsens säkerhetsanvisningar.

CE märkning
Sundahus