Bruk /

TM Snabbruk H
UTGÅENDE PRODUKT

UTGÅENDE. TM Snabbruk H är ett självuttorkande snabbhårdnande cementbruk för handläggning som ger en något grövre ytstruktur än avjämningsmassor. Före ytskiktsbeläggning kan avslipning eller finavjämning krävas, beroende på val av ytskikt. Primning skall alltid utföras innan eventuell finavjämning. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Snabbruk H är CE-märkt.

Specialfunktioner

  • Självuttorkande
  • Cementbruk
  • Endast handläggning
  • Grovavjämning
  • Planspackling
  • Fallspacking
  • Lämplig till värmegolv

Dokument

Användningsområde

TM Snabbruk H är lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt andra formstabila underlag. Den härdade produkten är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt i applikationer i bostadsmiljö, kontor samt offentliga miljöer.

Förpackningsstorlek EAN kod
20 kg 7350007050250
Appliceringstemperatur

Underlag: +10°C - +25°C
Luft: +10°C - +25°C

Bearbetningstid

Saknas!

Beläggningsbar

1 dygn: 5-100 mm
Tål full belastning 1 dag per mm*
Tid innan golvvärme 1 dag per mm*

*skikttjocklek max 50 mm

Blandningsförhållande

Vattenbehov:14-15%, 2,8-3,2 liter per säck
Vattentemperatur: +5°C - +20°C
Blandningstid: 2 minuter

Böjhållfasthet

F2

Densitet/Specifik vikt

1,7 (kg pulver/kvm/mm)

Fuktighet i underlaget

Betong <95 % RF

Förpackningsstorlekar

SÄCK
Säck: 20 kg
Antal säck per pall: 48 st
Antal kg per pall: 960 kg
Minsta leverans: 20 kg
Mixade pallar: Ja

Förvaring

Lagringstid torrbruk: 6 månader
Temperatur torrbruk: +10°C - +25°C

Gångbar

1-2 timmar

Klassificeringar och certifikat

CE
Byggvarubedömningen
Basta
Sunda Hus

Krympning

<0,1%

Skikttjocklek

Beroende på applikationsmetod: 5-100 mm.

AVJÄMNING MED VIDHÄFTNING TILL UNDERLAGET

HANDSPACKLING
Betong 5-100 mm
Lättbetong 5-30 mm
Keramik/natursten 5-100 mm
Golvgips/golvspån 5-100 mm

Tryckhållfasthet

C12

Typ/bindemedel

Cement

VOC-halt

TVOC 28 dygn µg/m2 x h: <200

Viskositet

Saknas

Ytdraghållfasthet

>0,5 MPa

pH

10,5-11

Åtgång

1,7 (kg pulver/kvm/mm)

Öppentid

15

Bruksanvisning

GOLVKONSTRUKTION
TM Snabbruk H kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till underlaget som flytande konstruktioner där avjämningen saknar vidhäftning till underliggande material. Produkten är lämplig för de flesta typer av ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt, eller keramisk beläggning.

UNDERLAG MED VIDHÄFTNING
Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för cementbruk/slipsats. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

DILATATIONSFOGAR I UNDERLAGET
Dilatationsfogar i cementbruket/slipsatsen anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget respektive. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

VATTENBUREN OCH ELEKTRISK GOLVVÄRME
Tjockare avjämningsskikt ger bättre värmespridning. Följ alltid värmegolvleverantörens anvisningar. I de fall där det förekommer stålarmeringsnät skall dessa alltid placeras under eventuellt värmemedia om inte annat föreskrivs i värmegolvleverantörens anvisningar eller av konstruktör utfärdade konstruktionshandlingar. OBS! Installation av värmekablar skall utföras av behörig/auktoriserad elinstallatör.

Värmemediet skall alltid funktionstestas/resistansmätas enligt respektive leverantörs tabell innan avjämningsarbetet påbörjas. Efter avslutat avjämningsarbete skall värmemediet funktionstestas som tidigare ytterligare en gång innan efterkommande tätskikt/ytskikt kan appliceras.

AVJÄMNING UTAN VIDHÄFTNING TILL UNDERLAGET. FLYTANDE GOLVKONSTRUKTION
Skikttjockleken ska alltid vara minst 40 mm och TM Snabbruk H ska alltid armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringsstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre avgränsade delar. Syftet med att lägga en flytande konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste underlagets yta vara tillräckligt slät så att ett glidskikt eller luftspaltsbildande matta kan appliceras. Underlaget kan därför behöva slipas, avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande konstruktionen. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

LÄMPLIGA YTSKIKT
TM Snabbruk H är avsedd att beläggas med ytskikt eller ytterligare avjämningsmassa beroende på val av ytskikt.

LEVERANS
TM Snabbruk H levereras i täta säckar om 20 kg med bärhandtag.

FÖRBEREDELSER
Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 18. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C

PRIMNING
Prima alltid underlaget med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-48 timmar före avjämning och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 72 timmar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

Temperatur underlag +10°C - +25°C
Temperatur förvaring +5°C - +25°C

AVVÄGNING
Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterade nivåpinnar kan man under läggning av cementbruket/slipsatsen säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

BLANDNING
Använd alltid rent vatten och ren utrustning. Vid blandning i hink, mät upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Säkerställ att cementbruket/slipsatsen är homogen och väl sammanhållen, utan klumpar. Vid falläggning reduceras vattenmängden till lämplig konsistens.

APPLICERING
Den färdigblandade massan fördelas på golvet med en slät stålspackel. Eventuell finjustering i form av slipning eller sickling kan utföras så snart massan hårdnat tillräckligt. Vid tjockare skikt används med fördel banor och rätskivor vid utläggning, säkerställ att massan blir fri från luftfickor. Den halvhärdade massan kan med lätthet formas eller skäras med en stålspackel eller annat lämpligt verktyg så snart som massan stelnat och blivit gångbar. Gå in på den halvhärdade ytan och sickla eller skrapa av eventuella "ryggar" och forma fallet mot den ev. brunnen. Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 6 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande vid primning på nylagd massa: TM Primer 001 blandas med 3–10 delar vatten beroende på uttorkningsklimat. Prima 2 gånger om mer än 7 delar vatten används.

Temperatur underlag +10°C - +25°C
Temperatur luft +10°C - +25°C

EFTERARBETE
Den halvhärdade massan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

RENGÖRING
Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade massan kan endast avlägsnas mekaniskt.

UTTORKNING
Cementbrukets/slipsatsens uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning.

Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus användas. På torrt underlag är TM Snabbruk H beläggningsbar med täta ytskikt 1 dygn efter läggning i skikttjocklek ≤ 100 mm. Ytan har då härdat tillräckligt för att mattläggning/tätskiktsarbete skall kunna utföras på ytan. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Trägolv och andra fuktkänsliga golvbeläggningsmaterial bör som regel alltid läggas med lämplig fuktspärr.

TM Snabbruk H är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt över tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF% i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att cementbruket/slipsatsen aldrig blir torrare än underlaget. Beakta även att produkten inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt efter 1 dygn, dock senast efter 3 dygn. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.

För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade massan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering.

Ytterligare information

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Miljö och säkerhet

MILJÖBEDÖMNINGAR
BASTA: TM Snabbruk H är BASTA registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen: Produkten är bedömd i Byggvaru-bedömningen. Mer information finns i Byggvarubedömningens webtjänst, se www.byggvarubedomningen.se.

Svanen: Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

SÄKERHET
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Använd skyddande handskar, andningsskydd och glasögon samt se till att i övrigt följa arbetsplatsens säkerhetsanvisningar.

CE märkning
Sundahus