TM Superflyt
Snabbavjämningsmassa Fin

TM Superflyt är en självutjämnande, självuttorkande, cementbaserad avjämningsmassa med extremt goda utflytningsegenskaper och ett mycket snabbt hårdnande som kan appliceras med pump eller läggas ut för hand. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Superflyt är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Specialfunktioner

  • Självuttorkande
  • Pumpbar
  • Extremt goda flytegenskaper
  • Färdig för mattläggning
  • Snabbt beläggningsbar
  • Skikttjocklek 1-10 mm
  • Lättare industribelastning "Öppet golv" i torra miljöer

Dokument

Användningsområde

TM Superflyt är lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Produkten används för planspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt golvspånskivor, golvgips mm. Den härdade avjämningsmassan är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt i applikationer i bostadsmiljö och miljöer med lättare industriell belastning. TM Superflyt är mycket lämpligt i tunna skikt och i de flesta fall klar att beläggas med ytskikt utan föregående slipning.

Förpackningsstorlek EAN kod
15 kg 7350007050069
Appliceringstemperatur

Underlag: +10°C - +25°C
Luft: +10°C - +25°C

Beläggningsbar

1-5 mm 16 timmar, 10 mm 24 timmar

Blandningsförhållande

Vattenbehov: 22-23 %, 3,3-3,5 liter per säck
Vattentemperatur: +5°C - +20°C
Blandningstid: 2 minuter

Brandklass

A2

Böjhållfasthet

F10

Densitet/Specifik vikt

1,6 (kg pulver/kvm/mm)

Fuktighet i underlaget

Betong <95 % RF

Förpackningsstorlekar

SÄCK
Säck: 15 kg
Antal säck per pall: 64 st
Antal kg per pall: 960 kg
Minsta leverans: 15 kg
Mixade pallar: Ja

STORSÄCK:
Säck: 1 000 kg

Förvaring

Lagringstid torrbruk: 6 månader
Temperatur torrbruk: +10°C - +25°C

Gångbar

1-2 timmar

Klassificeringar och certifikat

CE
Byggvarubedömningen
Basta
Sunda Hus

Krympning

<0,03%

Nötningsmotstånd

RWFC 550

Skikttjocklek

Beroende på applikationsmetod: 1-10 mm.

AVJÄMNING MED VIDHÄFTNING TILL UNDERLAGET

MOBIL PUMP
Betong 2-10 mm
Lättbetong 6-10 mm
Keramik/natursten 2-10 mm
Golvgips/golvspån 2-10 mm

HANDSPACKLING
Betong 1-10 mm
Lättbetong 6-10 mm
Keramik/natursten 1-10 mm
Golvgips/golvspån 1-10 mm

Tryckhållfasthet

C35

Typ/bindemedel

Cement

VOC-halt

TVOC 28 dygn µg/m2 x h: <6 (M1)

Viskositet

Utflytning EN 12706 (mm): 145-155

Ytdraghållfasthet

>2,0 MPa

pH

10,5-11

Åtgång

1,6 (kg pulver/kvm/mm)

Öppentid

10-15 min

Bruksanvisning

GOLVKONSTRUKTION
TM Superflyt används i konstruktioner med vidhäftning till underlaget. Produkten kan förses med ytskikt och är lämplig för de flesta typer av ytskikt såsom matta, tätskikt, keramisk beläggning, hellimmade massiva trägolv, kubbgolv och härdplastbaserade beläggningar typ epoxi och akrylmassor.

UNDERLAG MED VIDHÄFTNING
Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för avjämningsmassa. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

DILATATIONSFOGAR I UNDERLAGET
Dilatationsfogar i avjämningsmassan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

LÄMPLIGA YTSKIKT
TM Superflyt är avsedd att beläggas med ytskikt. Produkten är även lämplig att i torra miljöer inomhus med lätt industriell belastning ligga som ”öppet golv”. Se vår ytskiktguide på www.kiilto.se

LEVERANS
TM Superflyt levereras i täta säckar om 15 kg med bärhandtag.

FÖRBEREDELSER
Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 14. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C

PRIMNING
Prima alltid underlaget med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-10 timmar före avjämning och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 2 dagar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

Temperatur underlag +10°C - +25°C
Temperatur förvaring +5°C - +25°C

AVVÄGNING
Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterade nivåpinnar kan man under läggning av avjämningsmassan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

BLANDNING
Använd alltid rent vatten och ren utrustning. Vid blandning i hink, mät upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Säkerställ att avjämningsmassan är homogen och väl sammanhållen, lättflytande samt utan klumpar.

APPLICERING
Häll eller pumpa ut den färdigblandade avjämningsmassan i våder på underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera vådernas bredd till ca 10 meter genom att använda Kiilto avstängarlist. Var noga med att förse genomföringar och andra förekommande avgränsningar med erforderlig tätning före läggning för att undvika läckage till övriga ytor. Bearbeta avjämningsmassan med en slät eller tandad spackel eller piggroller för att uppnå maximal släthet.

Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget.

Blandningsförhållande vid primning på nylagd avjämningsmassa: TM Primer 001 blandas med 3-5 delar vatten beroende på uttorkningsklimat

EFTERARBETE
Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

RENGÖRING
Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade avjämningsmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.

UTTORKNING
Avjämningsmassans uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning.

Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus användas. På torrt underlag är TM Superflyt beläggningsbar med täta ytskikt 16-24 timmar efter läggning i skikt ≤ 10 mm. Ytan har då härdat tillräckligt för att mattläggning/tätskiktsarbete skall kunna utföras på ytan. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Trägolv och andra fuktkänsliga golvbeläggningsmaterial bör som regel alltid läggas med lämplig fuktspärr.

TM Superflyt är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt över tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF% i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att avjämningsmassan aldrig blir torrare än underlaget. Beakta även att avjämningsmassan inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade avjämningsmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering.

UTTORKNING (självuttorkande)
Produktens uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning. Observera att avjämningsskikt tjockare än 10 mm, ensidig uttorkning, lägre temperatur och/eller högre luftfuktighet förlänger torktiden. Tid innan forcerad uttorkning ska vara minst 3 dygn.

Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i gällande AMA Hus användas.

Den angivna torktiden förutsätter, torrt underlag, ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att betongens fukthalt och övriga egenskaper kan påverka avjämningsmassans uttorkning och när ytskikt kan appliceras. Beakta även att produkten inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

TM Superflyt är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt över tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF% i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus. TM Superflyt är beläggningsbar enligt följande för ytskikt där den självuttorkande egenskapen kan tillämpas: 16 timmar upp till 5 mm tjocklek, 1 dygn upp till 10 mm tjocklek, ytan har då härdat tillräckligt för att mattläggning/tätskiktsarbete skall kunna utföras på ytan. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte

UTTORKNING (normaltorkande)
Där trägolv och andra extra fuktkänsliga ytskiktsmaterial som kräver ett specifikt RF värde i underlaget ska appliceras, ska det alltid kontrolleras och säkerställas att rätt RF-värde för respektive ytskikt är uppnått. Detta gäller i både den underliggande konstruktionen och i avjämningsmassan innan applicering av ytskiktet påbörjas. Alternativa lösningar kan förekomma, dessa ska dock alltid bekräftas av respektive ytskiktsleverantör. Tid innan forcerad uttorkning ska vara minst 3 dygn.

Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt baserat på förutsättningar för aktuellt ytskikt. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt
primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning. För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade avjämningsmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering.

Ytterligare information

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Miljö och säkerhet

MILJÖBEDÖMNINGAR
BASTA: TM Superflyt är BASTA registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen: Produkten är bedömd i Byggvaru-bedömningen. Mer information finns i Byggvarubedömningens webtjänst, se www.byggvarubedomningen.se.

Svanen: Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Använd skyddande handskar, andningsskydd och glasögon samt se till att i övrigt följa arbetsplatsens säkerhetsanvisningar.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
Sundahus