Varningssymboler

Nedan hittar du definitioner för varningssymbolerna som kan finnas på Kiiltos professionella hygienprodukter. Instruktioner för säker användning av våra produkter finns i säkerhetsdatabladen som kan laddas ner från produktsidorna.

Brandfarliga ämnen och blandningar

Oxiderande ämnen och blandningar

Frätande ämnen och blandningar, ämnen och föreningar som orsakar allvarliga ögonskador

Ämnen och blandningar som orsakar irritation i hud, ögon och luftvägar eller orsakar hudreaktioner samt skadliga ämnen och blandningar

Ämnen och blandningar som orsakar reaktioner i luftvägarna eller orsakar organskador

Ämnen och blandningar som är miljöfarliga

Trycksatta gaser, flytande gaser