Kiilto Pro Plan rECO - avjämningsmassa med kraftigt minskat klimatavtryck

Ny avjämningsmassa med en av branschens absolut lägsta CO2-profiler. I vår senaste avjämningsmassa Kiilto Pro rECO har vi minskat klimatbelastningen med 33 procent, jämfört med det typiska värdet i Boverkets klimatdatabas.

Ny avjämningsmassa med en av
branschens absolut lägsta CO2-profiler

I vår senaste avjämningsmassa Kiilto Pro rECO har vi minskat klimatbelastningen med 33 procent, jämfört med det typiska värdet i Boverkets klimatdatabas. Det betyder att Kiilto Pro rECO har en av branschens absolut lägsta CO2-profiler.

Produktutveckling

Målsättningen har varit att möta byggbranschen ökade efterfrågan på byggprodukter med lägre klimatavtryck, vilket även är en viktig del i Kiiltos hållbarhetsarbete ”Our Promise to the Environment”. Fokus vid produktutvecklingen har varit att reducera CO2-profilen. Det har vi gjort med välkända råvaror och 100 procent förnyelsebar el.

Kiilto Pro rECO klimatavtryck

GWP A1-A3, enligt EPD 15804:2012+A1:2013: 0,105 kg CO2e/kg
(Framgår av appendix 1 i EPD:n)

GWP A1-A3 enligt EPD 15804:2012+A2:2019: 0,127 kg CO2e/kg

Observera att det finns en ny standard för EDP (A2:2019) med förändrade beräkningsfaktorer. Dessa är i några fall mer belastande, vilket ger högre GWP för samma produkt jämfört med A1:2013. Den tidigare standarden A1:2013 är praxis och används även av Boverket. Mer info: Boverkets Klimatdatabas

A: Konservativt värde för avjämningsmassor < 17 % cement enligt Boverkets klimatdatabas
B: Typiskt värde för avjämningsmassor < 17 % cement enligt Boverkets klimatdatabas

Sammansatta konstruktioner

Produkten kan med fördel användas i kombination med andra avjämningsmassor avsedda för mer krävande ytskikt och belastningar och därmed bidra till att kraftigt reducera klimatbelastningen även för högpresterande konstruktioner utan att kompromissa med kvalitet eller prestanda.


Leverans med pumpbil

Kiilto Pro Plan rECO levereras över hela Sverige med våra moderna pumpbilar. Köp material fritt ur slang och avjämna själv eller låt oss utföra en entreprenad med golvavjämning. Läs mer om våra helhetslösningar för golvavjämning.

Pumpbilarna har hög kapacitet, korta ställtider och kan transportera flera olika material samtidigt. De har en helintegrerad blandningsprocess utan behov av påfyllning med bulkbil eller storsäck vilket innebär en näst intill dammfri miljö. Dessutom är de tysta – inget buller på bygget med andra ord.


Snabba fakta

Användningsområde

 • Nyproduktion och renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer
 • Underlag till löslagda ytskikt och som bottningsmaterial för andra avjämningsmassor

Golvkonstruktion

 • På formstabila underlag inomhus: betong, lättbetong, keramik mm
 • KL-trä. Endast flytande konstruktion
 • Skikttjocklek 20-80 mm
 • Vidhäftning till underlaget eller flytande konstruktioner
 • Bottningsmaterial för våra övriga avjämningsmassor
 • Elektriskt eller vattenburet värmegolv
 • Plan- och fallspackling

Lämpliga ytskikt

 • Flytande trägolvskonstruktioner
 • Tätskikt
 • Keramisk beläggning

Uttorkning

 • Kiilto Pro Plan rECO är en normaltorkande avjämningsmassa
 • Bjälklaget ska vara tillräckligt uttorkat till det
  RF som ytskiktet kräver
 • Riktvärde 90% RF vid 40 mm: 1 vecka per 10 mm
 • Riktvärde 85% RF vid 40 mm: 1 dag per mm

Vill du veta mer om Kiilto Pro rECO?

Fråga oss om golvavjämning! Vi ger dig snabb och kompetent hjälp oavsett om du har funderingar om golvkonstruktioner, materialval, torktider eller helt enkelt vill ha en offert. Våra säljare hjälper dig att hitta den bästa lösningen för dina golv.

Byggbranschens klimatpåverkan

Under 2020 var de totala utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn 15,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter, om utsläpp från importerade produkter inkluderades, vilket var högre än året innan. Av dessa släpptes 9,8 miljoner ton ut i Sverige, vilket motsvarar ungefär 21 procent av Sveriges totala årliga utsläpp av växthusgaser. Av de totala utsläppen (inhemska och import) från sektorn står nybyggnad för knappt 20 procent år 2020
Källa: Boverket. Läs mer om byggbranschens klimatpåverkan på Boverkets (2023). Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn.


Vad är klimatdeklaration, EPD och GWP?

Klimatdeklaration
Den 1 januari 2022 trädde den nya lagen om klimatdeklaration för byggnader i kraft. Det innebär att byggherrar måste redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har. Syftet är att minska klimatpåverkan i byggskedet.

En klimatdeklaration är en beräkning och sammanställning av den klimatpåverkan som sker vid byggskedet. Uppgifterna ska sammanställas och skickas till Boverket. Byggskedet omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter

Källa: Boverket (2022) Om klimatdeklaration.

EPD
”Environmental product declaration”. Det engelska begreppet för miljövaru-deklaration för en viss produkt eller produktgrupp. Här avses miljövarudeklarationer som följer beräkningsreglerna i EN 15804, vilka även benämns som specifika klimatdata.

Källa: Boverket

GWP
”Global warming potential”. För att kunna jämföra olika växthusgaser multipliceras samtliga utsläpp, förutom koldioxid, med en så kallad global uppvärmningspotential (Global Warming Potential GWP) utifrån ett hundraårsvärde (GWP100). Faktorn är olika för respektive växthusgas och GWP anger det totala bidraget till den globala uppvärmningen för den aktuella gasen. Med hjälp av gasernas GWP räknas värdena om till koldioxidekvivalenter. Räknat per ton utsläppt gas bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter

Källa: Boverket