FAQ Golvavjämning

Om golvavjämning

Varför ska man avjämna ett betongbjälklag?

Golvavjämning är en enkel och beprövad metod för att skapa plana, jämna och släta ytor som uppfyller de krav som ställs inför ytskiktsbeläggning. Golvavjämning har lägre alkalitet/pH än betong är därför mycket lämplig som alkalibroms. Golvavjämning absorberar även limfukt vilket minskar risken för kemisk nedbrytning av lim och matta.

Hur fungerar en självtorkande avjämningsmassa?

Materialsammansättningen hos avjämningsmassor består av sand, bindemedel och tillsatsmedel. Bindemedlet utgörs i huvudsak av aluminat- och portlandscement. Aluminatcementet hårdnar snabbare än portlandcement och binder mer vatten vid den kemiska hydratiseringen, detta ger en större inre uttorkning som möjliggör tidigare beläggning med ytskikt/tätskikt. Aluminatcementet har en snabb reaktion- och bindningstid vid tillsättande av vatten. Gångtrafik är generellt därför möjlig efter bara några timmar efter utläggning, under förutsättning att det råder ett bra uttorkningsklimat om ca +20ºC och en relativ luftfuktighet på ca 50 % med en viss luftomsättning.

I en självtorkande avjämningsmassa står de kemiska reaktionerna och de fysikaliska processerna för huvuddelen av uttorkningen. På ett enkelt sätt kan man säga att cementet i produkten förbrukar det mesta av vattnet. Dessa produkter är avsedda för och ska beläggas tidigt med tätskikt eller annan tät ytbeläggning. Om så inte sker ökar risken för kantresning och sprickbildning. RF i produkten är vid tidig ytbeläggning fortfarande hög, men sjunker sedan med tiden allteftersom de inre processerna fortgår. Fuktmätning av självtorkande produkter före mattläggning/tätskikt är vanligtvis ej nödvändig.

Vad menas med fuktskadestabil eller vattenskadestabil golvavjämning?

Att en produkt är fuktskadestabil eller vattenskadestabil innebär att den kan utsättas för tillfälligt fritt vatten och sedan torka ut utan att ändra sin form, dimension eller tekniska egenskaper såsom ythållfasthet och tryckhållfasthet.

Om produkten utsätts för fritt vatten över tid påverkas produktens hållfasthet negativt, framförallt ythållfastheten. Hållfastheten återgår normalt vid uttorkning, men kan kvarstå även efter uttorkning, i synnerhet om vattenbegjutningen skett tidigt under härdningsförloppet.

Underlaget

Primning

Vad ska jag tänka på innan avjämning?

Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för avjämningsmassa och det tänkta användningsområdet. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning.

Kan man avjämna över en dilatationsfog i bjälklaget?

Nej, Dilatationsfogar i avjämningsmassan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i
underlaget respektive den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma men ska säkerställas av ansvarig konstruktör.

Varför ska man prima underlaget innan avjämning?

Primer binder damm och lösa partiklar i underlaget som kan kvarstå även efter noggrann dammsugning. Primern bidrar till att hindra luft från underlaget att stiga upp till ytan och skapa blåsor på den nylagda avjämningsmassan. primern skapar bättre vidhäftning samt minskar vattenabsorptionen till underlaget. Vid så kallade ”öppna” golv utan ytskikt där det även eftersträvas ett så jämnt absorberande underlag som möjligt det synnerligen viktigt med noggrann primning för att minska risken för flammighet och nyansskillnader. Primern appliceras ut på underlaget och ska alltid borstas in i underlaget. Tänk på att temperaturen på underlaget ska vara minst 10°C och bör vara max 25°C när primning sker. Obs! Primning kan ske tidigast 72 timmar innan avjämning. Om primern har legat mer än 72 timmar ska alltid en ny primning utföras.

Hindrar primern bjälklagets uttorkning?

Kiilto Pro Primer 001 är en dispersionsprimer, spädbar med vatten,
avsedd som vidhäftningsprimer före användandet av Kiilto spackel- och
avjämningsprodukter. Produkten är diffusionsöppen, vattenbaserad, och har en ytterst marginell påverkan på bjälklagets uttorkning. Produkten kan appliceras och hanteras utan restriktioner och speciell skyddsutrustning

Temperatur och uttorkning

Vad händer om man inte kan hålla föreskriven temperatur i byggnaden?

Vid lägre temperaturer förlängs uttorkningstiden. Vid applicering av golvavjämning rekommenderas att temperaturen är över 10°C minst under de tre första dygnen för att ge rätt förutsättningar för produktens hållfasthetsutveckling. Tänk på att även om det är 10°C i luften så är det minst lika viktigt att även material och underlag håller minst 10°C vid appliceringstillfället.

Hur lång tid tar det för normaltorkande avjämningsmassa att torka ut?

Torktiden för normaltorkande produkter är främst beroende av skikttjocklek, omgivande temperatur och relativ fuktighet i rumsluften.

Tjockleken har normalt störst inverkan följt av temperatur och luftfuktighet. God luftomsättning behövs för att ventilera bort den fukt som lämnar materialet. Generellt för normaltorkande golvavjämning är att det tar ca. en vecka per cm skikttjocklek, att torka ut. Generellt gäller detta upp till tre cm skikttjocklek.

När kan man lägga matta eller tätskikt på självtorkande avjämningsmassa

Självtorkande produkter är beläggningsbara enligt tid angiven på produktdatablad och förpackning. Angivna tider gäller vid 20 grader och 50% relativ luftfuktighet. Vid kallare temperatur och högre relativ fuktighet i rumsluften ökar tiden innan produkten är beläggningsbar. Vid användning av självtorkande produkt ska underlaget alltid vara uttorkat enligt aktuellt fuktkrav innan applicering av den
självtorkande produkten sker. Säkerställ om det aktuella ytskiktet har särskilt krav på RF i underlaget

Leverans med pumpbil

Hur stor yta kan jag lägga vid leverans med pumpbil?

Det finns egentligen ingen gräns för hur stora ytor som kan läggas, det som avgör ar vilket behov av skikttjocklek som finns samt materialval, då våra produkters åtgång skiljer sig lite mellan de olika alternativen. Värt att veta är att våra pumpbilar kan få med sig upp till 38 ton material på ett och samma tillfälle. Om det inte skulle räcka så finns det möjligheter att transportera dit ytterligare material med stöd av bulkbilar. Läs mer om leverans med pumpbil

Kan man få olika sorters material med samma pumpbil?

Ja, absolut, vi är stolta över våra moderna och flexibla pumpbilar. Bilarna har hög kapacitet, korta ställtider och kan transportera flera olika material samtidigt. Vi levererar över hela Sverige, från norr till söder.

Ytskikt