Biologisk mångfald, vattenanvändning och partnerskap tar plats i Kiiltos uppdaterade miljölöfte

Miljömedvetenheten och förståelsen för vårt gemensamma miljöansvar har ökat de senaste åren. Det är positivt, inte minst för att det sätter press på företagen att hänga med i utvecklingen. Som aktör inom den kemiska industrin har Kiilto ett starkt miljöfokus och företaget har gett miljön ett löfte. De konkreta målen i löftet har haft en tydlig uppgift från början, de ska driva positiv förändring och göra skillnad, på riktigt.

Det är ingen tvekan om att Kiilto har lyckats hålla sitt löfte till miljön. Målen har uppnåtts och företaget har fått ny kunskap som de nu använder när det är dags att uppdatera löftet, igen.

”Det verkar som om vi måste göra en uppdatering vartannat år. Dels för att vi under två år har tagit tydliga steg framåt och redan uppnått en del av målen, dels för att den generella förståelsen för miljöansvar har ökat, och därmed har de allmänna standarderna också höjts”, säger Oili Kallatsa, Research, Development och Innovation Director på Kiilto.

Kallatsa anser att båda skälen är lika viktiga för utvecklingen.

”Att uppnå mål ger en känsla av att faktiskt ha åstadkommit något och det håller motivationen uppe, vilket är oerhört viktigt, samtidigt som den offentliga debatten och de allt strängare kraven är drivkraften som för hållbarheten framåt”, sammanfattar Oili Kallatsa.

Nya mål ersätter de som uppnåtts

Kiiltos mål för miljölöftet ligger bara några år framåt i tiden, och det är ett medvetet val. En kortare tidshorisont gör att verksamheten tvingas arbeta mer effektivt mot konkreta förändringar. På längre sikt är Kiiltos mål att vara miljöledare i branschen.

Här är några exempel på mål som Kiilto uppnådde i det senaste miljölöftet:

 • Målet för förpackningar: 70 % av Kiiltos förpackningar ska vara återanvändbara eller tillverkade av återvunnet eller förnybart material senast 2025. Målet uppnåddes i Finland för Kiiltos affärsområden bygg, samt för industrilim och flamskydd.
 • Målet att fördubbla mängden återvunna och förnybara råvaror som används i våra kemiska fabriker. Målet uppnåddes i Finland för affärsområdet professionell hygien.
 • Målet att minska mängden material som Kiiltos kunder använder, 50 000 kg per år, uppnåddes flera gånger om. Den viktigaste enskilda åtgärden Kiilto gjorde för att nå målet var ptimerings- och övervakningsverktyget ProCIP, som sparade mer än en miljon liter vatten. Mindre besparingar uppnåddes också för till exempel förpackningsavfall genom att Kiilto använde SafePoint+-dispenser, tankbilsleveranser för golvutjämningsmassor och bulkleveranser. 
   
 • I slutet av 2021 hade förbrukningen av inköpt energi per producerat ton minskat med cirka 18 % (målet som skulle uppnås till 2025 var -20 %.)
   
 • Intensiteten (kg CO2/kg produkt) av direkta CO2-utsläpp som ingår i scope 1 minskade med cirka 32 % under perioden 2018–2022. Detta kunde uppnås tack vare hybridsystemet i Kiiltos anläggning i Lempäälä, som både kan sälja och köpa värme, vilket har minskat företagets gasförbrukning avsevärt.

En lärorik resa mot miljöledarskap

Oili Kallatsa poängterar att det inte alltid är lätt att hålla löftet och att Kiilto inte lyckas med allt. Här får hon medhåll av Viivi Kettula, Environmental Manager på Kiilto. Miljöfrågorna kräver mycket forskning. Till exempel är frågor som rör biologisk mångfald relativt nya för företagen. Enligt en rapport från WWF är det bara ett av tre företag som har ett avsnitt om förlust av biologisk mångfald i sin hållbarhetsstrategi.

”För att kunna inkludera biologisk mångfald i vårt miljölöfte gjorde vi först en väsentlighetsanalys av de olika kategorierna som ingår i biologisk mångfald. Vi använde samma verktyg som användes i undersökningen om biologisk mångfald som gjordes i den kemiska industrin i våras, där Kiilto också deltog. Resultatet av vår analys visade att kategorierna som är mest relevanta för vår verksamhet är utsläpp av växthusgaser (GHG) och markanvändning. Men resultatet visade också tydligt på svårigheterna med att mäta det här, eftersom växthusgaser är den enda kategorin där det finns tydliga indikatorer. Inom det området har vi störst möjlighet att göra skillnad genom att arbeta med vår leveranskedja”, sammanfattar Kettula.

När förpackningsmaterialen på anläggningen i Lempäälä byttes ut mot återvunnen plast minskade Kiilto utsläppen med över 468 ton koldioxidekvivalenter mellan 2018 och 2021. Det motsvarar 2 392 resor från Malmö till Skellefteå (1400 km) med en vanlig personbil, berättar Viivi Kettula.

I nuläget saknas det en gemensam strategi för många av miljö- och ansvarsfrågorna och därför måste företag och organisationer hitta egna sätt att hantera utmaningarna. 

”Vi måste agera nu. Ett företag måste kunna agera snabbt baserat på den bästa informationen som finns tillgänglig. Det krävs mod att ta det första steget, och vi måste också kunna ändra våra planer i takt med att vi får mer kunskap”, säger Viivi Kettula.

”Miljöarbete handlar mycket om att förstå effekterna av företagets värdekedja. Många av verktygen inom det här området är nya och behöver utvecklas vidare, det är extremt mycket arbete som måste göras, vilket blir en bromskloss. Företagen måste hjälpa varandra och dra fördel av gemensamma ekosystem för att ta itu med utmaningarna och uppnå målen”, fortsätter hon.

Enligt Oili Kallatsa är det en utmaning i sig att få ut miljöinformation i en internationell organisation.  

”Miljömedvetenheten och förståelsen för vårt ansvar varierar mycket mellan länder, och mellan olika roller i organisationen. Trots att miljön är en central del i vår företagskultur kan åtgärder som vi gör i stor skala ibland verka irrelevanta för det dagliga arbetet längre ner i organisationen. Därför är det viktigt att vi är tydliga med hur miljöarbetet gör skillnad på olika nivåer”, påpekar Kallatsa.

”Vårt löfte till miljön kräver en ständigt pågående internutbildning. Ökad förståelse underlättar också insamling och mätning av data, och föder nya idéer.”

Fyra stora förändringar

Våren 2022 anslöt Kiilto sig till initiativet Science Based Targets (SBT). Miljölöftet uppdaterades då för att anpassas till energi- och klimatmålen i SBT. Samtidigt bytte Kiilto namn på det här området till Energi och klimat. (Det hette tidigare Grön energi). 

Fram tills nu har Kiiltos löfte till miljö inte innehållit några separata mål för biologisk mångfald, och det var något företaget ville ändra på.

”Trots att biologisk mångfald fortfarande är ett relativt nytt område med mycket kvar att utforska är det viktigt att vi tar första steget och börjar arbeta med det. Det är inte helt enkelt, eftersom det ibland kan finnas en konflikt mellan utsläppsmålen och målen för biologisk mångfald. Vi vill spela en aktiv roll i frågorna om biologisk mångfald, men vi vill göra på ett sätt som också tar hänsyn till klimatfrågor”, säger Viivi Kettula. 

När miljölöftet har uppdaterats kommer Kiilto att investera i lokala projekt för att kompensera för utsläpp och bevara den biologiska mångfalden, tillsammans med samarbetspartners kommer företaget också att genomföra årliga miljöprojekt som syftar till att bevara den biologiska mångfalden.

Den tredje stora förändringen är att Kiiltos löfte till miljön nu innehåller ett mål för vattenanvändning. 

”Tidigare har vi inte tagit hänsyn till vattenförbrukningen i vår verksamhet, men vi har gjort det indirekt via våra kunder i samband med vårt mål att minska deras materialanvändning”, säger Kettula.

”Vårt nuvarande mål är att minska förbrukningen av vatten i våra processer med 20 % per producerat ton år 2028, jämfört med 2021 års nivåer.”

Viivi Kettula berättar vidare att det var Kiiltos kunder som tog initiativet till att sätta upp ett mål för vattenförbrukningen. Olika arbetsgrupper inom Kiilto hade diskuterat saken genom åren, men det var först när kunderna tyckte att frågan var viktig som Kiilto insåg att målet behövde sättas omgående. Nu vill Kiilto involvera andra intressenter än kunderna i löftet till miljön.

”Det är viktigt för oss att vårt miljölöfte gör skillnad även utanför vår verksamhet. I det uppdaterade löftet är våra intressenter en mer synlig del av våra mål för biologisk mångfald, till exempel. Vi har också bytt namn på området Gröna tjänster till Partnerskap, och det nya namnet signalerar vår önskan att lyckas tillsammans med våra kunder och intressenter. Vi vill hjälpa våra kunder att minska sina ekologiska fotavtryck, och vi kommer att redovisa resultaten varje år”, säger Oili Kallatsa

”Ett annat nytt mål är att vi vill göra beräkningarna av koldioxidavtrycket för Kiiltos lösningar tillgängliga från och med 2025”, tillägger Viivi Kettula. ”Det kommer också att vara till hjälp för våra kunder i deras miljöarbete.”

Förankrat i en kultur med starkt miljöfokus

Första gången Kiilto gav sitt löfte till miljön var 2018. En uppdatering gjordes 2020, då de uppnådda målen ersattes med nya och mätmetoderna preciserades.

”Redan när vi började arbeta med miljölöftet insåg vi att det inte bara var ett projekt, utan ett sätt att tänka för Kiilto. Vårt starka miljöfokus var redan en integrerad del av den dagliga verksamheten, och miljöledarskap blev den fjärde hörnstenen i vår företagskultur”, berättar Oili Kallatsa.

”Den här gången deltog representanter från alla våra verksamhetsländer i arbetet med att uppdatera löftet. Det var en blandad grupp Kiiltonians, mer variation än någonsin”, säger Kallatsa. 

Vårt löfte till miljön:

Energi och klimat:
Vi ska uppnå en koldioxidbalans i verksamheten senast 2028 och minska våra indirekta koldioxidutsläpp (GHG, scope 3).  

Genom att förbättra vår energi- och materialeffektivitet bekämpar vi klimatförändringen och främjar hållbarhet. I produktionen investerar vi i miljövänlig teknik och i rena, energisnåla produktionsprocesser. Vårt mål är att vara koldioxidneutrala senast 2028. Vi har satt upp flera, mindre delmål längs vägen.

 • 2028 kommer vår energi att vara koldioxidneutral.
 • 2031 kommer vi att ha minskat våra indirekta koldioxidutsläpp (växthusgaser, scope 3) med 21 % jämfört med 2021.
 • Fram till 2028 kommer vi att ha minskat vår förbrukning av inköpt energi med 10 % per producerat ton, jämfört med 2021.
 • Vi kommer att investera i lokala projekt för att kompensera utsläpp och för att bevara den biologiska mångfalden.

Gröna förpackningar och logistik:
Vi ska minska användningen av fossila och jungfruliga förpackningsmaterial varje år.

I vår produktutveckling söker vi ständigt efter råmaterial och förpackningar med mindre miljöpåverkan. Genom att öka försäljningen av våra miljövänliga och säkerhetsklassade produkter förbättrar vi också arbetssäkerheten för vår personal och ökar våra kunders möjligheter att arbeta på ett miljövänligt sätt i sina egna verksamheter.

 • 2025 ska 70 % av våra förpackningar vara återanvändbara eller tillverkade av återvunnet eller förnybart material.   
 • 2028 ska vi ha minskat förbrukningen av fossila bränslen i våra leveranser med 20 % jämfört med 2021 års nivå.
 • Varje år ska vi minska mängden förpackningsmaterial per producerat ton. Senast 2024 ska vi också ha genomfört ett pilotprojekt med små (<200 liter) påfyllningsbara förpackningar.

Material:
Vi ska minska användningen av fossila och jungfruliga råvaror och mängden avfall varje år.

Vi ska främja en cirkulär ekonomi och använda biobaserade råvaror för att minska användningen av icke-förnybara naturresurser. Vi ska minska vårt koldioxidavtryck genom att minska avfallet och sträva efter att utnyttja våra sidoströmmar i produktionen. Vi kommer också kontinuerligt att undersöka möjligheterna att använda återvunna biprodukter från annan industriell verksamhet som råmaterial.

  • 2025 ska vi ha fördubblat mängden återvunna och förnybara råvaror i våra kemiska fabriker jämfört med 2018 års nivå.
  • 2025 kommer vi att ha halverat mängden avfall som vi producerar jämfört med 2018 års nivå.
  • 2028 ska vi ha minskat koldioxidavtrycket från våra råvaror med 15 % jämfört med 2021 års nivå.
  • Fram till 2028 kommer vi att ha minskat vattenförbrukningen i våra processer med 20 % per producerat ton jämfört med 2021 års nivå.

Partnerskap
Vi hjälper våra kunder att minska sina miljöavtryck.

Förutom att optimera vår egen verksamhet kommer vi att förse våra kunder med ännu fler miljövänliga produkter och tjänster och hjälpa dem att skapa en hållbar grund för sina processer, verksamheter och slutprodukter. En ökad förståelse för miljöaspekterna och skillnaden vi kan göra är avgörande för att vi ska kunna fortsätta att bli bättre. Därför spelar utbildning en viktig roll i våra partnerskap.

  • Vi ska hjälpa våra kunder att minska sina miljöavtryck (koldioxidavtryck, vatten- eller materialförbrukning) och redovisa resultaten varje år.
  • Vi kommer att inkludera en miljömodul i alla våra utbildningsevenemang och diskussioner med intressenter. Vi kommer att utbilda cirka 25 000 anställda varje år.
  • Tillsammans med våra samarbetspartners kommer vi att genomföra årliga miljöprojekt som syftar till att bevara den biologiska mångfalden.
  • Beräkningarna av koldioxidavtrycket för Kiiltos lösningar kommer att bli tillgängliga från och med 2025.