Viktiga milstolpar i vårt hållbarhetsarbete 2023

Miljön ligger i kärnan av Kiiltos hållbarhetsarbete. Som ett företag inom kemiindustrin har Kiilto en unik position för att påverka frågor om miljöansvar i synnerhet. Vårt Löfte till Miljön, som vi lanserade 2018, har styrt vårt hållbarhetsarbete och vår kommunikation sedan dess. År 2023 innebar framgångar, innovationer och lärdomar.

Framsteg i vårt Löfte till Miljön-mål

Vårt Löfte till Miljön består av fyra områden som täcker alla våra verksamheter.

Energi och Klimat:

Kiiltos mål är att uppnå koldioxidneutralitet i den egna verksamheten till 2028 och att minska indirekta utsläpp (Scope 3). Vi tar bestämda steg mot detta mål.

Under 2023 fokuserade vi på att utveckla utsläppsberäkningar för att bättre stödja beslutsfattandet och för att kunna beakta olika utsläppsfaktorer redan vid exempelvis inköp av råmaterial.

Kiilto och energibolaget Lempäälän Lämpö inledde ett ömsesidigt energisamarbete. Under den kalla säsongen köper Kiilto fjärrvärme som produceras med hjälp av biobaserad energi från Lempäälän Lämpö för att värma våra lokaler när våra värmepumpar inte producerar tillräckligt. Under den varma säsongen kommer duschvattnet hos fjärrvärmekunder att värmas upp med spillvärme från Kiiltos fabrik. Tack vare det nya systemet har Kiiltos anläggning kunnat minska sin naturgasförbrukning avsevärt, vilket tar Kiilto närmare målet om koldioxidneutralitet.

Material:

Råmaterial är den största källan till indirekta utsläpp (Scope 3) för Kiilto. Under början av 2023 genomförde vi omfattande beräkningar och forskning för att identifiera var vår mest betydande potential för utsläppsminskning ligger och vilka alternativ vi har för att minska vårt koldioxidavtryck.

Vi genomförde också en omfattande undersökning om tvättning av återanvändbara behållare och beslutade att outsourca tvättningen. Denna förändring stöder vårt mål att minska förbrukningen av processvatten med 20 % per producerat ton.

Vårt mål att till 2025 fördubbla användningen av återvunnet och förnybart material i våra kemiska fabriker jämfört med 2018 års nivå uppnåddes och överträffades vid vår anläggning i Åbo. Andelen återvunnet/förnybart material vid Åbo-fabriken är nu 29 %. 

Vi genomförde även omfattande forskning och undersökningar för att säkerställa mer hållbara materialflöden. Som ett resultat av vårt arbete har vår förmåga att använda exempelvis massbalans material förbättrats avsevärt.

Förpackning och logistik:

Under 2023 fortsatte vi vårt arbete med att minska användningen av fossilt- och jungfruligt förpacknings-material med stor beslutsamhet.

Under 2019 tog vi våra första steg mot ett slutet kretslopp för förpackningar och lanserade ett pilotprojekt för att återvinna professionella hygienförpackningar. Under 2023 återvann vi i samarbete med våra kunder totalt 5 000 kilo förpackningar som kommer att omvandlas till nya förpackningar i år.

Vi undersökte också om konsumenter var redo för återanvändning av förpackningar. Kiilto genomförde ett pilotprojekt för påfyllning av Serto tvättmedel i en konsumentbutik. Med pilotprojektet ville vi initiera en diskussion om nya metoder för att minska miljöpåverkan och ta reda på konsumenternas och handelns intresse för sådana lösningar.

Partnerskap:

De viktigaste milstolparna när det gäller partnerskap hade att göra med vårt mål att minska våra kunders miljöavtryck.

Antalet Svanenmärkta Kiilto-produkter som uppfyller stränga miljökriterier ökade under året. Till exempel har Kiiltos miljömärkta hushållsrengöringsprodukter faktiskt fördubblats. Detta återspeglades också i kundernas val, då försäljningen av produkter med miljömärkningen ökade med 24 %. 

Dessutom valde fler och fler kunder sina professionella hygienprodukter från Natura-produktserien, som är gjorda av biologiskt nedbrytbara och förnybara material.

Genom att optimera Cleaning in Place (CIP) i industriella processer sparade en av Kiiltos mejerikunder mer än sex miljoner liter vatten.

Användningen av jungfruplast minskade med nästan 38 000 kilo tack vare att många av våra förpackningar har återvunnen plast.

Kiiltos rengöringsflaskor för hemmabruk som tidigare var tillverkade av jungfrulig plast (HDPE) är nu tillverkade av 100 % återvunnen plast (R-PET).

Ett löfte till människor parallellt med miljöarbetet

År 2023 var ett stort steg framåt när det gäller Kiiltos sociala ansvar. Vi identifierade behovet av att se socialt ansvar på ett mer övergripande sätt och vi lanserade Vårt löfte till folket. Den verksamhetsmodell vi funnit framgångsrik inom vårt miljöarbete antogs även för utvecklingen av socialt ansvar.

Löftet är uppdelat i fyra projektgrupper som är öppna för alla Kiilto-anställda: hälsa och säkerhet, inspiration och kompetens, mänskliga rättigheter och partnerskap. Med mål uppsatta för varje område vill vi säkerställa att Kiilto förblir och utvecklas som en ansvarsfull arbetsplats.

Vårt arbetssätt måste uppfylla kraven från inte bara vår personal och våra kunder utan också lagstiftningen. Under 2023 utvecklade vi särskilt vår verksamhetsmodell för att ta hänsyn till aspekter av socialt ansvar i vår leveranskedja. Cirka 200 aktiva Kiilto-medarbetare från olika verksamhetsländer deltog också i ett omfattande kulturarbete, vars syfte är att stärka upplevelsen av ett enat företag.

Hållbart styre

Kiilto fick sitt trettonde framgångs-certifikat år 2023. Mindre än 1 procent av företag tilldelas certifikatet mer än 10 år i rad. Detta certifikat är ett resultat av hårt arbete av alla på Kiilto. För att tilldelas certifikatet mäts företagets finansiella status på sex nivåer: tillväxt, lönsamhet, finansiellt resultat, likviditet, risktolerans och soliditet. Framgångs-certifikat delas ut av den finansiella tidningen Kauppalehti.

Läs mer om vårt hållbarhetsabete i Hållbarhetsrapporten 2023.

För mer information:

Annika Ekström

Brand Manager
annika.ekstrom@kiilto.com