Kestokol 93 AL
2-komponent epi-lim

Kestokol 93 AL är ett 2-komponents isocyanat emulsionspolymer lim lämpligt för limning av latexgrundad aluminium till träskiva inom ytterdörrsindustrin.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kestokol 93 AL + Kestokol 93 AL Härdare är ett två-komponents isocyanatemulsionspolymerlim med god vatten- och värmebeständighet.

Kestokol 93 AL + Kestokol 93 AL Härdare är ett två-komponentsspeciallim för limning av lämpligt förbehandlat aluminium på spånskivor, plywood eller andra träbaserade material.

Limmet är inte lämpligt för elektroniskt oxiderat aluminium.

Blandningsförhållande

100: 15 (100 viktdelar Kestokol 93 AL lim + 15 viktdelar Kestokol 93 AL Härdare)

Viskositet

5 500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Blandningsviskositet

8 500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

blandningens färg

ljusbeige

Bearbetningstid

Tillblandat lim har en pot-life på högst cirka 60 min (20 °C)

Öppentid

4–8 min (åtgång 130–160 g/m²)

Appliceringsmängd för lim

130–160 g/m²

Presstid

Minst 20 min (20 °C)

Lägsta filmbildningstemperatur

+ 5 °C

Fukthalt i trä

6–15 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Tillsätt 15 viktdelar Kestokol 93 AL Härdare till 100 viktdelar Kestokol 93 AL och blanda noggrant tills färgen är jämn. Om blandningens brukstid överskrids börjar blandningen att skumma. Ny blandning kan tillsättas i en äldre blandning inom brukstiden.

Ytorna som ska limmas måste vara dammfria och rena från fett m.m. Kontrollera att fogarna passar ihop. Applicera limmet jämnt på en sida. Foga och pressa ihop delarna. Vid serieproduktion ska den exakta presstiden fastställas genom tester. Delarna bör vila en stund före ytterligare bearbetning för att nå den nödvändiga härdningshållfasthet.

Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga