Användningsområde

Kestokol D4 + Härdare S är ett reaktivt PVAc-dispersionslim för fönster- och dörrtillverkning samt för lamellimning och fingerskarvning. Som ett lim i fuktklass D4 kan Kestokol D4 + Härdare S användas utomhus i objekt som utsätts för väder och vind förutsatt att man använder lämplig ytbehandling eller inomhus i objekt som ofta och långvarigt utsätts för rinnande vatten eller kondensfukt.

pH

2,5

Blandningsförhållande

100: 5

Viskositet

11 000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Blandningsviskositet

6 000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

blandningens färg

Blågrå, efter torkning transparent

Bearbetningstid

3–4 veckor (30 °C)
8 veckor (20 °C)

Öppentid

7–16 min (åtgång 150–250 g/m²)

Appliceringsmängd för lim

150–250 g/m²

Presstid

20 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Lägsta filmbildningstemperatur

9 °C

Fukthalt i trä

6–15 %

Värmebeständighet, torr

EN 14257 (Watt 91): 8,4 N/mm2

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Tillsätt 5 viktdelar Härdare S till 100 viktdelar Kestokol D4 och rör om noga. Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.
Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Den blågråa limfogen kan missfärgas även om den kommer i kontakt med järn.
Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 20 °C, 50 % RF):

 

 Åtgång (g/m²) Öppentid (minuter)
 150 7
 180 11
 220 13
 250 16

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.