Kestokol WR 125
2-komponent epi-lim

Kestokol WR 125 är ett två-komponents isocyanatemulsionspolymerlim för specifika limträanvändningar.

Specialfunktioner

  • Kort presstid
  • Lång hållbarhet
  • Utomhus i oskyddade objekt

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kestokol WR 125 + Härdare M är ett isocyanatemulsionspolymerlim med utmärkt klimatbeständighet. Uppfyller vattenbeständighetskraven enligt EN 204/D4 4:2005 och kraven enligt EN 302, del 2: Delaminering.

Kestokol WR 125 + Härdare M kan användas i objekt som utsätts i hög grad för varierande väder och vind, såsom utemöbler, båtar (ej delar under vattenytan), samt i specifika limträanvändningar.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestokol WR 125 8 kg T3827.010
Densitet/Specifik vikt

1,11 kg/dm

pH

6,5–8,0

Blandningsförhållande

100: 15

Viskositet

5 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Blandningsviskositet

8 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C) direkt efter tillsats av härdare

blandningens färg

Ljusbeige

Bearbetningstid

Pot-life på färdigblandat lim är högst 50 min (+20 °C), (i specifika limträanvändningar 35 min)

Öppentid

10–20 min (åtgång 150–220 g/m²) Se bruksanvisningen.

Appliceringsmängd för lim

140–240 g/m²

Presstid

minst 20 min

Presstryck

0,5 - 1,0 N/mm2

Lägsta filmbildningstemperatur

+5 °C

Fukthalt i trä

6–15 %

Värmebeständighet, torr

EN 14257 (Watt 91): 10,3 N/mm

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 6 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Tillsätt 15 viktdelar Härdare M till 100 viktdelar Kestokol WR 125-lim och rör om noggrant. Om blandningens brukstid överskrids börjar blandningen att skumma. Ny blandning kan tillsättas i äldre blandning inom brukstiden.

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. I varm- eller högfrekvenspress är presstiden kortare. För att fastställa nödvändig presstid och säkerställa limfogens hållbarhet, ska provlimning utföras före användning i fullskalig produktion.

Delarna behöver eventuellt vila en stund före ytterligare bearbetning för att nå den nödvändiga hållfastheten. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Teknisk information för allmän användning och specifika limträanvändningar:

 

  Allmän användning

Specifika

limträanvändningar 

 Åtgång

140– 160 g/m² 

200–240 g/m²

 Öppentid10– 15 min15–20 min
 Brukstid50 min35 min 
 Presstid (minst)20 min 30 min 

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.