Kestopur 200/90
2-komponents lösningsmedels-fritt pu-lim

Kestopur 200/90 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkompositer i sandwichkonstruktioner för transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Universal
  • Lösningsmedelsfritt
  • Starkt, hållfast
  • Lämpligt för maskinell applicering

Länkar

Dokument

Användningsområde

Både manuell och maskinell applicering. Lämpligt för limning av t.ex. trä, metall, isoleringsmaterial, PVC, polystyren, glas, glasfiber och betong. Används med Kiilto 200/S Härdare.
Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopur 200/90 24kg/20 l T1361.020
Kestopur 200/90 Schütz cont T1361.996
Typ/bindemedel

Polyuretanlim

Densitet/Specifik vikt

Bas ca 1,60 kg/dm³, härdare ca 1,20 kg/dm³

Skjuvhållfasthet

Bok 15 N/mm 2, obehandlat aluminium 7 N/mm 2, SS 13 N/mm 2 (28 dygn, 23°C, 50 % RF)

Draghållfasthet

5 N/mm² (DIN 53504)

Brottöjning

50 % (DIN 53504)

Hårdhet

Shore D 60

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur 200/90 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Viskositet

Bas ca 17 000 mPas, härdare ca 200 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Blandningsviskositet

ca 6 900 mPas (Brookfield RVT, 20°C)

blandningens färg

beige

Bearbetningstid

ca 80 min (120 g, 20 °C, 50 % RF)

Öppentid

max. 2 timmar efter blandning (23 °C, RF 50 %)

Appliceringsmängd för lim

200–600 g/m² beroende på material

Presstid

Ca 6 timmar/20 °C

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett, olja och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. En noggrant rengjord yta kan slipas och primas för att förbättra vidhäftningen. Ta bort slipdammet noggrant före applicering av lim. Rör om Kestopur 200/90-basen före användning. Tillsätt Kestopur 200/S Härdare i basen och blanda tills färgen är jämn. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt på materialen som ska limmas ihop. Färska limfläckar tas bort med en torr trasa och ytorna torkas av med Kiilto Cleaner 303 eller Kiilto Cleaner 302. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limmets öppentid beror på temperaturen och luftfuktigheten. Limning kan dock utföras även i lägre temperaturer (ned till +10 °C), men då blir härdningstiden avsevärt längre och appliceringsegenskaperna sämre. Högre pressningstemperatur förkortar presstiden.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga