Kestopur 205/60
2-komponents lösningsmedels-fritt pu-lim

Kestopur 205/60 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkompositer i sandwichkonstruktioner för transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfritt
  • Utmärkt vidhäftning på metaller
  • Lång öppentid och kort presstid
  • Både automatisk och manuell applicering


Länkar

Dokument

Användningsområde

Kestopur 205/60 ger en stark men elastisk limfog. Limmets specialegenskap är dess plastiska vidhäftning på metallytor. Lämpligt för maskinell applicering. Används med Kiilto 200/S Härdare. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Lämpligt för limning av t.ex. metaller, trä, isoleringsmaterial och fiberkomposit. Används vanligtvis för limning av sandwichpaneler som används i värmeisolerade fordon.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
200 l/300 kg T3955.200
24 kg/20 l T3955.020
Schütz container T3955.996
Typ/bindemedel

Polyuretanlim

Densitet/Specifik vikt

Bas: 1,6 g/cm³, härdare: 1,2 g/cm³

Skjuvhållfasthet

SS–SS 9 N/mm², aluminium – aluminium ≥ 5 N/mm² (28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

7 N/mm² (DIN 53504)

Brottöjning

25 % (DIN 53504)

Hårdhet

Shore D 50

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur 205/60 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Viskositet

Bas: ca 15 000 mPas, härdare ca 200 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Blandningsviskositet

ca 7 000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

blandningens färg

Beige, grön

Bearbetningstid

ca 50 min (120 g, 23 °C, RF 50 %)

Öppentid

max. 2 timmar (23 °C, RF 50 %)

Appliceringsmängd för lim

150–500 g/m² beroende på material

Presstid

minst 5 timmar/20 °C

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett, olja och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. En noggrant rengjord yta kan slipas och primas för att förbättra vidhäftningen. Ta bort slipdammet noggrant före applicering av lim. Rör om basen före användning. Tillsätt härdare i basen och blanda tills färgen är jämn. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt på materialen som ska limmas ihop. Färska limfläckar tas bort med en torr trasa och ytorna torkas av med Kiilto Cleaner 303 eller Kiilto Cleaner 302. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limmets öppentid beror på temperaturen och luftfuktigheten. Limning kan dock utföras även i lägre temperaturer (ned till +10 °C), men då blir härdningstiden avsevärt längre och appliceringsegenskaperna sämre. Högre pressningstemperatur förkortar presstiden.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga