Kiilto A 200

Kiilto A 200 är en 2-komponents silylmodifierad lim- och tätningsmassa för limning av metall och glasfiber inom transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Goda appliceringsegenskaper
  • Innehåller inte isocyanater eller lösningsmedel

Länkar

Dokument

Användningsområde

Lämplig för limning av glasfiber och metaller i konstruktionsapplikationer som kräver lång öppentid och snabb genomhärdning, utmärkt för stora ytor. Elastisk, men ändå mekaniskt stark fog. Låg viskositet. Lång öppentid: Bra kemikaliebeständighet (svaga lösningar). Nästan luktfri. God väderbeständighet.

Typ/bindemedel

2-komponents silylmodifierad polymer

Densitet/Specifik vikt

ca 1,35 kg/dm³

Färger

vit

Skjuvhållfasthet

– SS/SS 2,0 N/mm²

Draghållfasthet

1,2 N/mm² (DIN 53504)

Brottöjning

100 % (DIN 53504)

Blandningsförhållande

10: 1 (viktdel)

Viskositet

20.000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Blandningsviskositet

40 000 mPas (Brookfield +20 °C)

blandningens färg

aluminiumgrå

Öppentid

60 min (23 °C, 50 % RF)

skinnbildningstid

60 min (23 °C, 50 % RF)

genomhärdning

1 dag

Appliceringstemperatur

+1-40 °C

Förpackningsstorlekar

200 l fat

Värmebeständighet, torr

-40–+90 °C

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 12 månader.

Bruksanvisning

Materialen som limmas ihop måste vara torra och fria från damm, olja och fett. Vi rekommenderar att ytorna torkas av med Kiilto Cleaner 303 och primas med Kiilto Metallprimer. Kiilto A 200 och Kiilto B 600 härdare blandas i förhållandet 10:1 (viktdelar). Limmet stryks ut på ena sidan och ytorna pressas ihop. För stora ytor rekommenderar vi användning av t.ex. en vakuumpress. Ohärdat lim kan tas bort med xylen eller aceton, härdat lim kan endast ta bort mekaniskt.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte ta något ansvar för felaktig användning av produkten eller förhållanden på arbetsplatsen som är utanför vår kontroll. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda tillämpningen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga