Kiilto A 215
Limmassa

Kiilto A 215 är en 2-komponents silylmodifierad lim- och tätningsmassa för limning och tätning av metall och glasfiber inom transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Snabb
  • Innehåller inte isocyanater eller lösningsmedel
  • God kemikaliebeständighet
  • God väderbeständighet
  • Övermålningsbar

Länkar

Dokument

Användningsområde

Idealiskt för sammanfogning av glasfiber och metaller i appliceringar som kräver snabb genomhärdning. Elastisk, men ändå mekaniskt stark fog. Rinner inte. Nästan luktfri.

Förpackningsstorlek Färg Artikelnummer
25 kg/20 l vit T2450.020
250 kg/200 l vit T2450.200
Kiilto A 215 490 ml T2450.928
Typ/bindemedel

2-komponents silylmodifierad polymer

Densitet/Specifik vikt

ca 1,45 kg/dm³

Färger

vit

Skjuvhållfasthet

– SS/SS 3,0 N/mm²

Draghållfasthet

2,8 N/mm² (DIN 53504)

Brottöjning

100 % (DIN 53504)

Hårdhet

Shore A 55

Blandningsförhållande

10:1 viktdelar

Viskositet

ca 150 000 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Blandningsviskositet

ca 1,7 miljoner mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

blandningens färg

aluminiumgrå

Öppentid

ca 20 min (23 °C, 50 % RF)

skinnbildningstid

ca 20 min (23 °C, 50 % RF)

genomhärdning

ca 24 tim.

Appliceringstemperatur

+1-40°C

Förpackningsstorlekar

20 l dunk, 200 l fat

Värmebeständighet, torr

-40…+90 °C

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 12 månader.

Bruksanvisning

Materialen som limmas ihop måste vara torra och fria från damm, olja och fett. Vi rekommenderar att ytorna rengörs med Kiilto Cleaner 303 och primas med Kiilto Primer eller Kiiltoflex Metallprimer. Försäkra dig innan arbetet påbörjas att materialen som ska sammanfogas är rätt förberedda för limning. Kiiltoflex A 215 och Kiiltoflex B 615 härdare blandas i förhållandet 10:1 (viktdelar). Limmet stryks ut på ena sidan och ytorna pressas ihop. För stora ytor rekommenderar vi användning av t.ex. en vakuumpress. Ohärdat lim kan tas bort med xylen eller aceton, härdat lim kan endast ta bort mekaniskt.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte ta något ansvar för felaktig användning av produkten eller förhållanden på arbetsplatsen som är utanför vår kontroll. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda tillämpningen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga