Cementbaserat, fiberförstärkt spackel med goda fyllnadsegenskaper för avjämning och lagning av väggytor i torr- och våtutrymmen. Skikttjocklek vid ilagning 5–40 mm, vid bredspackling 5–20 mm. För inom- och utomhusbruk.

Specialfunktioner

  •  cementbaserat, fiberförstärkt
  •  torr- och våtutrymmen
  •  för inom- och utomhusbruk
  •  torktid 1–3 dygn
  •  ilagning 5–40 mm, bredspackling 5–20 mm
  •  åtgång 1,6 kg/m²/mm


   

Dokument

Användningsområde

Kiilto OT är ett väggspackel för avjämning av massiva väggar. Den färdiga ytan kan målas eller plattsättas. Om ytan måste vara slätare, t.ex. under tätskikt, kan ytan bredspacklas med ett finare cementbaserat, våtrumsväggspackel från Kiilto eller slätas med en stålspackel.

Förpackningsstorlek EAN kod
20 kg 6411513720202
Arbetsförhållanden

Rekommendation: +18–20°C, lägsta arbetstemperatur +5°C

Bearbetningstid

2–3 timmar (+18 °C)

Blandningsförhållande

4,8-5,2 l vatten/20 kg säck

Fuktighet i underlaget

Betong < 90% RF

Färger

Grå

Förpackningsstorlekar

20 kg säck

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 1 år, torrt utrymme.

Max. kornstorlek

3 mm

Skikttjocklek

Ilagning 5–40 mm, vid bredspackling 5–20 mm

Torktid

ca 1–3 dygn (+18 °C) (beroende på skikttjocklek och rådande arbetsförhållanden)

Typ/bindemedel

Polymer-cement-sandbaserat pulver

Ytdraghållfasthet

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Åtgång

ca 1,6 (kg /m2/mm)

Öppentid

2–3 timmar (+18°C)

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas måste vara fast, ren och dammfri. Inomhus ska torra absorberande ytor fuktas med vatten innan putsning eller behandlas med en blandning primer/vatten 1:4 med Kiilto Pro Start Primer eller Kiilto PrimerOne. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Strö Kiilto OT-pulver sakta ned i svalt (+18–20 °C), rent vatten under konstant omrörning tills en jämn massa bildas. Låt blandningen dra ca 10–15 minuter och rör om en gång till. Applicera spacklet med en stålspackel.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.