Kiilto SR DF
Snabbt väggspackel för våtrum

Självhärdande, dammreducerat spackel för vägg och tak. Perfekt för avjämning av
betong- och murverk före tätskiktsmontering och plattsättning.
Cementbaserat.

Specialfunktioner

  • självhärdande, dammreducerat väggspackel 
  • för torr- och våtutrymmen 
  • torktid vid bredspackling är 4 timmar 
  • bredspackling 2–10 mm, ilagning 2–40 mm
  • åtgång 1,4 kg/m²/mm

Dokument

Användningsområde

Kiilto SR DF är lämpligt för avjämning av vägg och tak inomhus. Den kan också bredspacklas med andra Kiilto väggspackel beroende på appliceringsmetod. Inte lämplig för områden med permanent vattenbelastning (t.ex. simbassänger).

Förpackningsstorlek EAN kod
20 kg 6411512285207
Appliceringstemperatur

Rekommendation +18–20°C, lägsta arbetstemperatur +5 °C

Bearbetningstid

30–45 minuter (+18°C)

Beläggningsbar

Bredspackling 4 timmar, ilagning max 20 mm 24 timmar och max 40 mm 3 dygn.

Blandningsförhållande

4,5–5,0 l vatten/20 kg säck

Fuktighet i underlaget

Betong < 90 % RF

Färger

Grå

Förpackningsstorlekar

20 kg säck

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 6 månader, torrt.

Max. kornstorlek

max. ca 0,5 mm

Skikttjocklek

Bredspackling 2-10 mm, ilagning 2–40 mm

Typ/bindemedel

Polymer-cement-kalkstensbaserat pulver

Ytdraghållfasthet

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Åtgång

1 mm skikt/m² torrt pulver väger ca 1,4 kg

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas måste vara fast, ren och dammfri. Lösa partiklar måste tas bort noggrant. Inomhus ska torra absorberande ytor fuktas med vatten innan putsning eller behandlas med en blandning primer/vatten 1:4 med Kiilto Pro Start Primer eller Kiilto PrimerOne.

Strö Kiilto SR DF-pulver sakta ned i svalt (+18–20 °C), rent vatten under konstant omrörning tills en jämn massa bildas. Låt blandningen dra ca 2–3 minuter och rör om en gång till. Spacklet appliceras för hand med en stålspackel. Ytan kan efterbehandlas genom att förfukta med en vattenspruta.

Utför spacklingen under normal rumstemperatur. Rådande arbetsförhållanden såsom rumstemperatur samt spacklets och vattnets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet samt den relativa luftfuktigheten påverkar härdnings- och torktiden avsevärt. Våra rekommendationer ska därför endast användas som riktlinje.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.