Biologisk mångfald är en utmaning för företagen

Diskussionen om miljöansvar har utvecklats och blivit mer mångsidig de senaste åren, vilket är positivt eftersom det innebär att miljöansvaret inte bara handlar om att mäta utsläpp. Dessa nya perspektiv skapar en ökad medvetenhet som sätter press på företagen att hålla sig uppdaterade och anpassa sig till den föränderliga miljön. Att sätta upp mål för att främja biologisk mångfald är en utmaning för företag och branscher, eftersom detta ibland kan stå i konflikt med utsläppsmålen.

 

Koldioxidutsläpp har länge varit den viktigaste faktorn för att mäta miljöpåverkan. Lagstiftningen och normer som olika branscher fastställt har också styrt utvecklingen i riktning mot utsläppsminskningar.

– Det råder ingen tvekan om att det är av yttersta vikt att minska utsläppen för att bevara den biologiska mångfalden. Trots att utsläppen inte är den enda faktorn som påverkar miljön, är det fortfarande viktigt att noga utvärdera miljökonsekvenserna på en alltmer omfattande nivå, enligt Viivi Kettula, miljöchef på Kiilto.

Biodiversitetsfrågorna är nya för företagen: viktigt att identifiera effekterna

En rapport av WWF Finland och Bain & Company indikerar att en betydande andel av finländska företag medvetna om att naturförlusten utgör ett allvarligt hot mot både samhället och företagens affärsverksamhet. Trots detta visar rapporten att dessa företags förståelse och åtgärder för att bekämpa den pågående utarmningen av naturen fortfarande är bristfälliga. Företagen måste anpassa sin verksamhet på ett genomtänkt men snabbt sätt för att kunna bidra till att stoppa förlusten av naturen och vinna marknadsfördelar. Enligt rapporten har bara vart tredje företag ett avsnitt om natursvinn i sin strategi för hållbar utveckling.

Även på Kiilto har man lagt märke till att detta tema utgör en utmaning.

– Vi har diskuterat biologisk mångfald mycket, eftersom vi vill integrera den i vårt miljöansvar, i vårt löfte till miljön. När det gäller målen för biologisk mångfald visade det sig dock fortfarande mycket utmanande att ställa upp siffermål. Vi behöver mer information. Därför kom vi fram till två mål. I vårt uppdaterade löfte lovar vi att satsa på lokala projekt för att minska utsläpp och bevara den biologiska mångfalden samt att tillsammans med våra samarbetspartner årligen genomföra miljöprojekt som upprätthåller biologisk mångfald, berättar Kettula.

Kettula betonar vikten av att inse att företagsverksamhet har en betydande påverkan på naturens mångfald och uppmanar till att börja undersöka vilka konsekvenser den har.

Samarbete och handling behövs nu

För att göra vår verksamhet mer inkluderande av biologisk mångfald, genomförde vi en väsentlighetsanalys av olika kategorier inom biologisk mångfald. Vi använde samma metod som användes i den kemiska industrins biodiversitetsutredning som vi deltog i förra våren. Efter analysen framgick det att de mest betydelsefulla kategorierna för vår verksamhet var utsläpp av växthusgaser, eller GHG-utsläpp, och markanvändning. Det bör noteras att det var utmanande att mäta dessa kategorier eftersom GHG-utsläpp var den enda kategorin som det fanns tydliga mätinstrument för. Vi inser också att de största möjligheterna att påverka biologisk mångfald är inom vår leveranskedja, summerar Kettula.

Eftersom det ännu inte finns något enhetligt sätt att hantera många miljö- och ansvarsfrågor, är det upp till företagen och organisationerna att skapa olika metoder för att hantera dessa frågor. 

– Vi behöver agera nu. Företagen måste kunna använda den bästa tillgängliga datan för att agera snabbt. Det kräver mod att ta första steget, och vi måste vara beredda att justera våra planer när mer information blir tillgänglig, reflekterar Kettula.

Miljöarbetet är starkt kopplat till medvetenhet om effekterna av den egna värdekedjan. Verktygen för detta utvecklas fortfarande, och arbetsbelastningen är hög vilket fördröjer framstegen. För att lösa utmaningar och uppnå mål behöver företag samarbeta och byggagemensamma ekosystem, säger hon.

Förhållandet mellan klimat- och naturkrav kan ibland innebära utmaningar

Kettula ger ett exempel på hur utsläpps- och biodiversitetsmålen ibland kan ligga i olika vågskålar.

– Att använda jungfrulig råvara, som sand hämtad från naturen, kan skada den biologiska mångfalden. Återvunna råvaror kan vara ett bättre alternativ, men det innebär att mer energi och utsläpp krävs för att förädla dem till användbara material. Det är en komplex avvägning mellan miljöpåverkan och hållbarhet när vi väljer vilka råvaror vi ska använda i produktionen.

För att nå den ur miljösynpunkt mest hållbara lösningen behöver vi bättre förståelse för helhetseffekterna. För utredningsarbetet behövs såväl forskningsinstitut och paraplyorganisationer inom olika branscher som företagens egna forsknings- och produktutvecklingsresurser.

– Vi strävar efter att aktivt samarbeta med olika aktörer för att lösa frågor som rör biologisk mångfald, med hänsyn till klimataspekterna, uttrycker Kettula. 
 

Miljöfrågor kräver kontinuerlig utbildning

Enligt Kettula är det också utmanande att förankra kunskap i företagen.   

Olika verksamheter och länder kan befinna sig på skilda nivåer gällande miljöfrågor. Trots att företagskulturen är miljöinriktad kan stora åtgärder ibland verka orelaterade till de anställdas dagliga arbete. Det är av vikt att beakta hur handlingar påverkar flera nivåer, påpekar hon..  

För att fullt ut förstå miljökonsekvenserna krävs kontinuerlig intern utbildning. En ökad förståelse underlättar inte bara insamling och mätning av information, utan också genereringen av nya idéer.