Ett ambitiöst klimatarbete – Kiilto ansluter sig till initiativet Science Based Targets

Kiilto arbetar nu med att sätta upp vetenskapligt förankrade klimatmål (SBT). Målen kommer att ligga i linje med Kiiltos löfte till miljön och även med Parisavtalet, som uppmanar länder och företag att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. 

Kiiltos vilja att vara miljöledare i branschen innebär att vi redan arbetar konkret med att minska utsläppen av skadliga växthusgaser (GHG) i företagets verksamhet.

Genom att nu sätta upp nya vetenskapligt förankrade mål, Science Based Targets (SBT), kan Kiilto framtidssäkra affärstillväxten och dess positiva inverkan, och samtidigt minimera klimatpåverkan.

”Att sätta vetenskapen först är ledstjärnan i vårt arbete när vi nu uppdaterar våra befintliga mål och tar fram nya. SBT är en erkänd och standardiserad metodik med ett ramverk som hjälper oss att jobba med klimatmålen på ett mer exakt och öppet sätt. SBT gör det lättare för oss att förstå hur ambitiösa våra mål är, och hur vi kan vara ett ännu bättre stöd till våra kunder i deras hållbarhetsarbete,” säger Kiiltos Environmental Engineer Viivi Kettula.

Ett starkare löfte till miljön 

Ett tydligt miljöfokus är en del i Kiiltos kultur och ingår i Kiiltos löfte till miljön sedan 2018. Insatserna inom områdena hållbara material, gröna förpackningar och grön energi har varit särskilt viktiga i kampen mot klimatförändringen.

Målen som ingår i miljölöftet kommer inte att tas bort, utan i stället omprövas så att de stödjer SBT-målen. Det arbetet börjar med en utvärdering av de senaste framstegen i Kiiltos miljöarbete. Enligt Kettula bör klimatmålen vara rörliga, och uppmana företaget att lära sig mer under resans gång.

"Vi har redan nu överträffat vårt mål för Gröna tjänster, där vi hjälper våra kunder att minska sin materialanvändning fram till 2023. Det beror till stor del på minskningen av vattenförbrukningen och vi överväger att sätta upp separata mål för minskning av vatten och material i framtiden", säger Kettula.

Förutom att sätta klimatmål i enlighet med vetenskapliga modeller har Kiilto också anslutit sig till det mer aggressiva nettonoll-målet. Koldioxidneutralitet innebär att man uppnår en balans mellan att släppa ut koldioxid och absorbera koldioxid från atmosfären, medan nettonoll är mer ambitiöst och innebär att man inte bara minskar koldioxid utan även eliminerar alla andra växthusgaser.

Enligt rådande vetenskaplig konsensus måste nettonoll uppnås på global nivå för att stoppa den globala uppvärmningen orsakad av människan. Nettonoll är ett mål som även omfattar de indirekta utsläppen från hela vår värdekedja. SBT-målen hjälper oss att ställa om till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp genom att halvera utsläppen av växthusgaser till 2030, så att vi sedan kan nå nettonoll 2050.

Ett globalt initiativ

Kiilto är inte det enda företaget med tydligt miljöengagemang. Mer än 2 000 andra företag runt om i världen har anslutit sig till SBT. När företagen har åtagit sig att sätta klimatmål i enlighet med vetenskapliga modeller har de 24 månader på sig att lämna in sina mål för validering av SBTi.

The Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, CDP, World Resources Institute och Världsnaturfonden. Läs mer om Science Based Targets och se vilka företag som anslutit sig här.