Fjärrvärmekunders duschvatten värms upp med spillvärme från Kiiltos fabrik i Sääksjärvi (Lembois)

Till följd av det gemensamma energi-ekosystemet mellan Kiilto och värmebolaget Lempäälän Lämpö använder fjärrvärmenätet i Sääksjärviområdet koldioxidneutral fjärrvärme under sommaren. Tack vare samarbetet kommer Kiilto i sin tur allt närmare sint mål för koldioxidbalans.

Vid Kiiltos fabrik producerar de industriella processerna rikligt med överskottsenergi som redan tidigare har använts för uppvärmning av Kiiltos egna fastigheter. Under den varma årstiden finns det dock mer värme  än vad som täcker det egna behovet. Denna spillvärme utnyttjas nu i Lembois fjärrvärmenät genom energisamarbete.

Energisamarbetet inleddes i september 2022. Under sommaren accelererar produktionen av fjärrvärme ur spillvärme och hittills har 1 100 MWh energi producerats för fjärrvärmenätet. Samtidigt har användningen av naturgas i Sääksjärviområdet redan minskat med uppskattningsvis 1 000 MWh.

”Sääksjärvis kunder består av hushåll,  bostadsbolag och industrier. Enligt Energiindustrins beräkningar förbrukar en villa cirka 18 MWh energi per år, så fördelarna med energi-ekosystemet är betydande. Under sommaren värms inte bostäderna upp särskilt mycket, men det varma duschvattnet är nu till kundernas glädje koldioxidneutralt", säger Toni Laakso, VD för Lempäälän Lämpö.

Återvinning av spillvärme från industriella processer

Vid Kiiltos fabrik produceras spillvärme av överskottsenergi från industriella processer. Till exempel vid tillverkningsprocesser för lim är polymerisation en exoterm reaktion som frigör värmeenergi i omgivningen. Tillverkningen av smältlim sker också genom att blandningen värms upp till hög temperatur och kyls ned med vatten i efterföljande steg i processen. 

Kiilto har sedan 2018 återvunnit den värme som alstras i processerna för att värma upp sina egna fastigheter. På så sätt har Kiilto uppnått betydande minskningar av mängden köpt energi och minskat användningen av naturgas samt därigenom minskat  koldioxidavtrycket av verksamheten. 

"Energiförbrukningen har minskat genom återvinning av spillvärme och koldioxidutsläppen har minskat med mer än 500 000 kilo per år", säger Petri Heljo, Supply Chain Director  på  Kiilto..

Ekosystemet gynnar båda parter

Vid planeringen av ekosystemet upptäckte man att spillvärmetopparna vid Kiiltos fabrik och energianvändningsprofilerna för invånarna och industriföretagen i Sääksjärviområdet var mycket sammanfallande.

”När invånarna i Sääksjärvi duschar på morgonen är morgonskiftet på Kiiltos fabrik som mest aktivt. På kvällarna sammanfaller också energibehovet och produktionen", säger Vesa Juhannusvuori, teknisk chef hos Kiilto.

Trots att spillvärme har funnits tillgänglig vid rätt tidpunkt för att tillgodose behoven krävdes betydande investeringar för att bygga upp ekosystemet. Utmaningen var att göra investeringen lönsam för båda samarbetsparterna. Men genom noggrann planering lyckades man med det. 

"Ekosystemet är dubbelriktat, vilket innebär att Kiilto under den kalla årstiden köper fjärrvärme som produceras med biobaserad energi från Lempäälän Lämpö, som vi använder för att värma fastigheter när den värme som produceras med våra egna värmepumpar inte räcker till. I och med det nya systemet har förbrukningen av naturgas vid Kiiltos fabrik kunnat minskas avsevärt, vilket stöder Kiiltos mål för koldioxidneutralitet”, säger Heljo. 

I ett ekosystem där överskottsenergi överförs till närliggande områden finns det också fördelar med energisjälvförsörjning och med att inte behöva flytta värme från en plats till en annan över långa avstånd.

Kiilto och Lempäälän Lämpö är pionjärer inom delningsekonomi för energiproduktion

Det finns gott om spillvärme som uppkommer inom industrin, men utmaningen är att på ett kostnadseffektivt sätt överföra den till den plats där den behövs. Ny teknik möjliggör dock energisamarbete mellan industrin och energibolagen. Det har funnits ett stort intresse för Kiiltos och Lempäälän Lämpös pionjärarbete och vi ämnar förädla våra lärdomar  även i framtiden. 

Det ekosystem vi nu har byggt har varit ett stort pionjärprojekt och vi har lärt oss mycket av den teknik och de processer som använts. På energimarknaden finns det inte ett obegränsat antal jungfruliga energikällor, så i framtiden måste vi på ett effektivare sätt utnyttja även mindre energiflöden och satsa på energidistribution. I fortsättningen söker vi också andra aktörer med vilka vi kan dra nytta av lärdomarna”, säger Laakso.

Kiilto-koncernens gemensamma mål är att vara koldioxidneutral vad gäller den egna  verksamheten senast 2028. 

"Vi är på väg dit genom att minska behovet av fossila bränslen och övergå till användning av koldioxidneutrala energiformer. Vi utvärderar alternativen vid alla våra verksamhetsställen, och i våra beslut beaktar vi alltid också synergieffekter för miljön och samhället”, säger Heljo.