Miljöredovisning identifierar fallgropar i hållbart byggande

Ett miljömässigt hållbart byggande är inte möjligt förrän vi identifierar miljöpåverkan under hela byggnadens livscykel. Det finska byggföretaget byggföretaget Puukoti, som vill vara en föregångare inom industriellt träbyggande och ekologiska bostäder i stadsmiljö, har antagit den utmaningen. Kiilto är samarbetspartner i det ambitiösa projektet som analyserar klimateffekterna av materialflödena i modulbyggandet som helhet. Målet är att göra miljöredovisningen till en del av den dagliga verksamheten. 

Puukoti startade sin verksamhet 2000 och har sedan dess byggt mer än tusen bostäder i form av parhus, terrasshus och lofthus. Företagets ambition är att bygga ett samhälle där så många som möjligt har råd att bo och leva på ett bra sätt. Bostäder som är bra för både människa och miljö är dock ingenting som skapas av en slump. Byggandet föregås av ett omfattande arbete som oftast består av olika typer av beräkningar. Att ta kunskapsbaserade beslut är ett måste för att kunna uppnå målen.  

Miljöpåverkan är en viktig faktor vid val av bostad 

Kvalitet och hållbarhet är två saker som ofta förknippas med ett bra boende, så miljöaspekter är redan en integrerad del av att göra ett bra bostadsval. Hittills har miljömedvetna konsumenter kunnat välja ekologiska bygg- och inredningsmaterial, energieffektiva apparater eller avancerade energilösningar för sina hem. Allt fler känner också till att man nu kan bygga Svanenmärkt, vilket bland annat innebär att huset värderas ur ett livscykelperspektiv. Både branschen och slutanvändarna har på senare år fått en större förståelse för miljön, och i framtiden kommer byggnadens koldioxidavtryck sannolikt att vara en av de avgörande faktorerna vid valet av bostad.  

Samarbetet mellan Puukoti och Kiilto tar miljömedvetenheten ett steg längre. Projektet använder sig av miljöredovisning för att analysera utsläppen under byggprocessen, den valda lösningens koldioxidavtryck och miljöpåverkan från samtliga material under byggandet. Dessutom undersöks möjligheterna till lagring och bindning av koldioxid.  

"Vi vill veta exakt hur mycket utsläpp varje material genererar under sin livscykel. För att kunna se vilka lösningar som är bättre ur miljösynpunkt behöver vi en mer holistisk förståelse för de övergripande effekterna av våra lösningar. Miljöredovisning gör det också möjligt för oss att prioritera de största utsläppskällorna och söka efter nya lösningar samtidigt som vi minimerar miljöeffekterna så effektivt som möjligt. Vi kommer att övervaka våra koldioxidutsläpp systematiskt, och sätta upp ett ambitiöst mål för att minska vårt koldioxidavtryck", säger Antti Seppinen, Commercial Director på Puukoti. 

Puukoti Group Oy

Lagstiftning är på gång 

Kiilto har under många år arbetat hårt för att tillämpa miljöredovisning på sina produkter och åtgärder för att kunna bedöma miljökonsekvenser, men också för att kunna erbjuda sina kunder mer fakta om produkternas miljöpåverkan. 

Behovet av miljöredovisningar fortsätter dock att öka i takt med att byggbranschen reformeras tillsammans med den tillhörande lagstiftningen. Samma trend kan ses i alla nordiska länder, Danmark kommer nästa år att införa gränser för byggnaders koldioxidutsläpp i sin lagstiftning. Utsläppsgränserna kommer sedan att skärpas under hela årtiondet, och en liknande modell planeras även för Finland. 

Förändring är nyckeln till överlevnad för företagen i branschen, och för miljön. Som familjeföretag med över hundra års historia ligger förmågan till förändring inbäddat i Kiiltos DNA, men man har också vidtagit åtgärder för att påskynda utvecklingen. En av dessa åtgärder är Kiilto Ventures, som söker nya affärsmöjligheter.  

"Vi är särskilt intresserade av att hitta hållbara lösningar som förbättrar eller ersätter befintliga metoder och som hjälper oss att bygga en ljusare framtid för alla", säger Christopher Mills, Head of Innovation på Kiilto. 

Samarbetsprojektet med Puukoti bygger på samma ideologi. 

"Beräkningarna visar oss var utsläppen uppstår. De är ett värdefullt verktyg för att stödja utvecklingen av produkter och tjänster. Dessutom hjälper förståelsen av möjligheterna till koldioxidbindning till att fatta beslut som verkligen minskar koldioxidavtrycket. Det är oerhört intressant att utforska träbyggandets möjligheter ur detta perspektiv", säger Viivi Kettula, Environmental Manager på Kiilto.  

"Puukotis inställning är att vi förbättrar vår verksamhet så fort den befintliga kunskapen blir tillämplig i branschen. Vi vill inte vänta på nya bestämmelser eller bara göra minsta möjliga. Vi hoppas också att miljöredovisning ska bli praxis i hela byggbranschen, eftersom företagen ändå gör det frivilligt. Vårt mål är ambitiöst, men resultatet kommer att ligga i både branschens, slutanvändarnas och miljöns intresse", säger Antti Seppinen.  

Byggbranschen har mycket att lära sig – det är viktigt att dela information 

Antti Seppinen lovar att resultaten av samarbetet mellan Puukoti och Kiilto kommer att redovisas öppet. Hon betonar vikten av att företag delar information med varandra. 

"Byggbranschen befinner sig i en övergångsfas, och det är positivt. Dess andel av utsläppen i världen är cirka 50 procent och i Finland cirka en tredjedel. För att en drastisk förändring och ambitiösa miljömål ska kunna uppnås behövs mer sakkunskap och förståelse för lösningarnas övergripande effekter. Jag utmanar hela vår bransch att delta i detta arbete tillsammans med oss. Finland är ett krävande land när det gäller byggande, och det gör det också till en utmärkt plats för forskning i ämnet, säger Seppinen.  

"Samarbete mellan företag är nyckeln till detta." 

Både Kiilto och Puukoti håller med om att byggbranschen har mycket kvar att lära sig.  

"Miljöeffekterna består av många saker, och en del förstår vi fortfarande inte fullt ut. Ett exempel på detta är biologisk mångfald och naturförlust. Lyckligtvis bedrivs forskning på många områden, och i takt med att vi lär oss mer om dessa ämnen kommer det att behövas experter från olika områden så att vi kan hitta de bästa metoderna och omsätta teori till praktik. Både Puukoti och Kiilto vill vara en del i detta arbete", bekräftar Mills och Seppinen.