Att nå miljömålen är avgörande för vår framtid

De senaste åren har mediebevakningen fokuserat på politiska maktkamper och krig, och inte minst på coronapandemin, som har varit ett allvarligt hot mot folkhälsan. Vår tillvaro har förändrats i grunden, men vi får inte låta den nya otryggheten stjäla uppmärksamheten från den pågående miljökrisen. Eeva Solja ser frågan ur ett familjeföretags perspektiv och förklarar hur ett tydligt fokus på miljöansvar kan hjälpa Kiiltos kunder i deras strävan att bedriva en hållbar verksamhet.

Eeva Solja arbetar som Brand and Communications Director på Kiilto. Men hon ingår också i familjen Solja och kan därför se på företaget och dess utveckling ur ett ägarperspektiv. Kiilto är ett familjeföretag och familjen Solja har suttit vid rodret nästan hela tiden, ända sedan starten.

Förenklat kan Eeva Soljas inställning till miljöansvar sammanfattas i en mening: om världen inte investerar i miljömässig hållbarhet nu, så kommer det snart inte att finnas något behov av att göra hållbara sociala eller ekonomiska investeringar heller. 

”Vi ser bilder från krig i nyhetsrapporteringen, de mänskliga tragedierna är nästan ogripbart stora, och vi måste alla göra det vi kan för att minska lidandet i den mån det är möjligt. Konflikterna måste lösas så snabbt det bara går. Samtidigt måste vi komma ihåg att det finns en ännu större utmaning som påverkar oss alla på ett väldigt konkret sätt. Miljöproblemen hotar förutsättningarna för liv över hela planeten.”

Solja betonar att de nuvarande åtgärderna som görs för att bromsa klimatförändringarna inte är tillräckliga.

”Målet som sattes i Parisavtalet, att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C, kan snart vara utom räckhåll. Vi behöver fler åtgärder för att minska klimatförändringarna, och det snabbt. Den biologiska mångfalden minskar också, eftersom fler och fler djur- och växtarter ständigt utrotas på grund av människans beteende. Det här händelseförloppet hotar även bland annat livsmedelsproduktionen, människors hälsa och ekonomin”, konstaterar hon.

”Dessutom kommer de jungfruliga naturresurserna att ta slut om de fortsätter att användas i nuvarande takt. Vi har inte råd att slösa med resurser längre. Det är oerhört viktigt att vi övergår till en cirkulär ekonomi. Cirkularitet bidrar till att uppnå klimatmålen, men kan också ge oss andra fördelar.”

Kiilto vill vara miljöledare i branschen

Solja poängterar att miljöarbetet har varit en integrerad del av Kiiltos verksamhet, och en viktig fråga för dess ägare ända sedan företaget grundades.

”Att ta ansvar för miljön genomsyrar hela vår affärsidé och återspeglas i allting vi gör. Vi tror att vi verkligen kan göra skillnad. I våra branscher kan även enskilda lösningar ha en stor miljöpåverkan.”

Kiilto vill hjälpa sina kunder – och hela branscher – att arbeta på ett liknande sätt.

”Vi nöjer oss inte med att bara uppfylla dagens miljökrav, det är en självklarhet för oss. Vi vill gå längre och hitta nya sätt att göra saker bättre. Därför samarbetar vi hela tiden med våra kunder för att hitta nya utvecklingsmöjligheter.”

Solja anser att företagen bör ta hänsyn till den allt strängare miljölagstiftningen i sin verksamhet.

”Hela världen går nu i en tydlig riktning. Företag som har förmågan att vara förutseende och nyskapande, inte bara reaktiva, är de som kommer lyckas.”

Vårt gemensamma ansvar för miljön

Solja betonar att trots att miljöproblemen är omfattande och komplexa så går det fortfarande att förändra den nuvarande situationen.

”Det krävs att alla deltar i det här – det gäller inte minst företag som är flexibla och idérika. Miljöproblemen kan naturligtvis inte lösas med några få individuella lösningar. Vi behöver många nya innovationer och hitta nya sätt att göra saker på." 

Hon påpekar att företagen, som är experter på sina egna verksamheter, är väl positionerade för att bedöma var investeringar i resurser och förändringar kommer att ha störst effekt.

”Miljömålen måste vara tillräckligt ambitiösa. Och när de är uppnådda måste nya, ännu mer ambitiösa milstolpar sättas upp. Även små framsteg och saker i vi gör i vardagen spelar roll.”

Enligt Eeva Solja behöver hela samhället börja tänka på ett nytt sätt – och glädjande nog kan man redan se tecken på detta.

”Oavsett vad vi gör, så måste vi alltid ta hänsyn till de miljömässiga konsekvenserna av våra handlingar, det är viktigast av allt.”

Långsiktigt arbete baserat på forskning

Eeva Solja är övertygad om att ett familjeföretag är en bra plattform för att driva en verksamhet med miljön i centrum.

”I ett familjeföretag ligger fokus inte bara på nästa kvartal. Vi har ett långsiktigt perspektiv som gör att vi på allvar kan komma framåt på den väg vi valt att gå.”

Kiilto har nyligen börjat fundera på hur företaget aktivt kan delta för att motverka förlusten av biologisk mångfald.

”Frågan om biologisk mångfald har blivit alltmer komplex och det är ingen tvekan om att den kräver nya lösningar som vi behöver forska mer om. Vi har märkt att hållbara insatser för biologisk mångfald ibland kan leda till oavsiktliga utsläpp, och att identifiera sådana konflikter är det första steget i arbetet med att lösa dem. På Kiilto baserar vi alltid våra miljö- och hållbarhetsinsatser på forskning och delar gärna med oss av våra expertkunskaper för att hjälpa andra, avslutar Eeva Solja.”