Vårt löfte till miljön

Miljöansvar är inbyggt i våra processer. Strävan efter ständiga förbättringar visar sig i vårt arbete med att använda mer miljövänliga råvaror, att engagera sig mer i den cirkulära ekonomin och att använda energi effektivt.

Miljö som en del av företagskulturen

Viljan att vara miljömässigt ledande i vår bransch styr våra handlingar och resultat i Vårt löfte till miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Löftet är uppdelat i fyra områden som täcker hela vår verksamhet från dagliga rutiner till innovationer och från strategi till att hjälpa våra kunder ute i fält.

Vårt löfte till miljön: Fyra områden som täcker hela verksamheten

Grön energi:
Hela vår verksamhet kommer att vara koldioxidneutral 2028

Genom att förbättra vår energi- och materialeffektivitet tar vi vårt ansvar för att bekämpa klimatförändringar och främja hållbarhet. I produktionen investerar vi i miljövänlig teknik, samt rena och energibesparande produktionsprocesser. Vi har satt som mål att vara ett koldioxidneutralt företag 2028.

För att nå dit har vi satt upp mindre delmål

  • Till 2025 kommer vi att minska vår energiförbrukning (per producerat ton) med 20 % jämfört med 2010.​
  • År 2028 kommer vi enbart att använda energi som är helt förnybar.

Vi följer GHG-protokollet vid redovisning och rapportering av koldioxidutsläpp. För närvarande redovisar vi alla scope 1 och 2 utsläpp. Dessutom redovisar vi kategorierna tjänsteresor och pendling från scope 3.

Mål 7 är ” Hållbar energi för alla”. Vi förbinder oss till Mål 7 genom att avsevärt öka vår andel förnybar energi.

Mål 9 är “Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”. Vi förbinder oss till Mål 9 genom innovationer, vetenskaplig forskning och utveckling.

Mål 13 är ” Bekämpa klimatförändringarna” och vi förbinder oss till det genom att förbättra utbildning och medvetenheten kring möjligheterna att begränsa, anpassa och minska effekten av klimatförändringarna. Vårt arbete med att minska avfall har också en direkt inverkan på Mål 13.

Exempel på vad vi uppnått

Gröna förpackningar och logistik:
Vi minskar användningen av fossila och jungfruliga förpackningsmaterial varje år

When developing products, we continuously seek raw materials and forms of packaging that are kinder to the environment. By growing sales of our environmentally and safety-classified products, we are improving occupational and customer safety in our own working environment and customers’ premises.

  • 70 % av vårt förpackningsmaterial återanvänds, förnyas eller återvinns senast 2025.​
  • Vi hjälper våra kunder att återvinna genom att inkludera miljöinformation på alla produktförpackningar senast 2022.
  • Vi testar ett koncept för förpackningsmaterial i ett slutet kretslopp under 2020-2022. Vi vill öka andelen återvunnet material i våra förpackningar och öka miljömedvetenheten i våra kunders verksamheter. 

Mål 9 är “Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”. Vi förbinder oss till SDG 9 genom att engagera oss i innovationer, vetenskaplig forskning och utveckling.

Mål 12 är ”Hållbar konsumtion och produktion”. Vi åtar oss att uppfylla Mål 12 genom att avsevärt minska avfallsgenereringen genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning av material”

Exempel på vad vi uppnått

Gröna tjänster:
Vi hjälper våra kunder att minimera sin miljöpåverkan

Förutom att optimera vår egen verksamhet förser vi våra kunder med miljövänligare produkter och tjänster som hjälper dem att få mer hållbara processer, arbetsmetoder och slutprodukter. Att öka förståelsen för miljöaspekterna är avgörande för ständiga förbättringar och det är därför utbildning spelar en mycket viktig roll i våra gröna tjänster

  • Vi minskar våra kunders materialförbrukning: Fram till 2023 kommer vi att minska med 50 000 kg per år och därefter med 200 000 kg per år.
  • Alla våra utbildningar innehåller en modul om hållbar utvecklling. Vi utbildar ca 30 000 personer per år.

Mål 12 is ”Hållbar konsumtion och produktion”. Vi åtar oss att uppfylla Mål 12 genom att avservärt minska avfallet genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning av material.

Mål 13 är ”Bekämpa klimatförändringarna” och vi förbinder oss till det genom att förbättra utbildning och medvetenheten kring möjligheterna att begränsa, anpassa och minska effekten av klimatförändringarna. Vårt arbete med att minska mängden avfall har också en direkt inverkan på Mål 13.

Gröna material:
Vi använder mindre mängd fossila och jungfruliga råvaror och minskar vårt avfall varje år

Vi främjar den cirkulära ekonomin och använder biobaserade råvaror för att minska vår användning av icke-förnybara naturresurser. Samtidigt sänker vi vårt koldioxidavtryck genom att minska mängden avfall och använda sidoströmmar i produktionen. Vi undersöker också möjligheter att använda återvunna råvaror som är biprodukter från andra industrier.

  • Vi ska fördubbla användningen av återvunna och förnybara råvaror i våra kemifabriker till 2025 jämfört med nivån 2018.​
  • Vi ska femdubbla mängden återvunna och förnybara råvaror i våra torrbruksfabriker till år 2025, jämfört med nivån 2018.
  • Vi ska halvera vårt avfall till 2025 jämfört med nivån 2018.

Mål 12 är ”Hållbar konsumtion och produktion”Vi åtar oss att uppfylla Mål 12 genom att avsevärt minska avfallsgenereringen genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning av material.

The latest news about Our Promise to the Environment

Read more in our newsroom